Categorie archief: Profetische woorden

ALLEEN DOOR GEBED ZULLEN BERGEN WORDEN VERZET

Woord voor 2021
Corinne de Groot
Begin 2020 zijn wij een nieuw tijdperk in gegaan.
Wij hebben toen gesproken over herstel van gezinnen. Profetische woorden hebben geklonken van netten repareren (‘mending your net’).
Wereldwijd zijn we toen op de weg gekomen van Covid-19, dat de wereld heeft veranderd.

Families
Door deze situatie zijn wij teruggeworpen op onze gezinnen.
Eind van de zomer 2020 kreeg ik in gebed een 3-luik te zien waarin wereldwijd de velden vol lagen met jongeren. Die liggen daar door tegenslagen, door teleurstellingen, door Covid-19 en vul maar verder zelf maar in. De velden zijn rijp, maar waar zijn de arbeiders? (Mt 9:37)

In 2020 hebben we gezien dat er veel gebeurt in onze gezinnen en wij dienen te bidden dat het herstel in de kern door zal gaan. In 2021 zal dit doorgaan; wij dienen te bidden dat vaders en moeders weer hun plaats nemen in hun gezinnen. Bidden dat er niet alleen basisveiligheid, erkenning en acceptatie zullen zijn, maar ook durf om opbouwende kritiek te geven en durf om ‘nee’ te zeggen. Hevige stormen als COVID-19 brengen ons op een niveau van incasseren van tegenslagen die onze generatie nog niet gekend heeft!
Wij verlangen allemaal als ouders en grootouders dat onze kinderen gelukkig zijn…. alleen dienen ze ook opgewassen te zijn tegen ongeluk!
En daar ligt in 2021 een uitdaging. Er is wijsheid van God nodig om de volgende generatie hier in het Westen klaar te maken voor de komende jaren.

Jezus Christus volgen
2021 zal een jaar worden waar het begrip van “Jezus Christus volgen” een hoge prijs kost. (Matt. 16:24,25). Wij gaan meer en meer beseffen dat wij tegen de stroom in zwemmen. “Gij heel anders” krijgt een nieuwe dimensie (Ef. 4:20). 2021 zal een jaar worden waar wij dienen te schijnen! Als het lijkt dat de wereld in een bepaalde richting opgaat, dienen wij onze mond open te doen en te zeggen: ik kies de richting van Jezus Christus en van Zijn Woord, de Bijbel.
Begin december ontving ik Gal. 3:3 “Gij zijt begonnen met de Geest, eindigt gij met het vlees?” Dit vraagt Paulus aan de Galaten. Jij hebt Christus aangenomen, de Geest van God woont in jou en nu dat het zeer zwaar is, waar is sta je nu? In 2021 wil je doorgaan in de Geest of in het vlees?

De Heer ons roept tot eenheid
2021 is het jaar waar onze Heer ons oproept tot eenheid onder Christenen. Door deze wereldwijde hevige storm is er in 2020 zoveel kritiek gekomen op broeders en zusters in de Heer. Kleine groepen vormen zich, omdat er zoveel gedachten zijn over bijvoorbeeld de terugkeer van de Heer. We weten dat alleen de Vader het uur kent, (Marc. 13:32). Of zoveel verschillende gedachten over valse en echte profeten! Laten wij stoppen met het bekritiseren van elkaar! Hoe willen wij de geestelijke strijd aangaan, de boze ontmantelen met de hulp van de Heer als wij verdeeld zijn? Onze Heer en Heiland roept ons op tot eenheid. Wij hebben juist in deze tijd elkaar zo nodig! Wij willen niet dat het “Wereld Wijde Net” van gelovigen waar wij deel van zijn verscheuren, maar het juist herstellen!

Volharding in gebed voor de verkiezingen en voor de regering
2021 is het jaar, als je in nederigheid kiest de Geest te volgen, waar de Heer je creativiteit zal geven om voor je eigen zaak en die van ons land de economie uit de put te trekken. Vraag de Heer voor oplossingen voor je eigen situatie en die van ons land!

Blijf bidden voor de politiek van Nederland, het stormt! Hebben wij niet gebeden, gesmeekt dat het koninkrijk van God zal komen in de politiek? Nu ervaar ik een urgentie van de Heer om door te gaan, te volharden in gebed, zodat de juiste Minister-President, de juiste volksvertegenwoordigers, die God op het oog heeft in 2021 op hun plaatsen komen. Ook hierover waren al 2 jaar geleden profetische woorden.

Wij dienen te beseffen dat alleen door gebed worden bergen verzet!
Als wij niet op de muur staan van ons geliefde land dan kan het profetisch woord zijn doel niet bereiken. Dus wie je ook bent, uit welk oorspronkelijk land je ook komt, welke huidskleur je ook hebt, in Christus zijn wij gelijk en hebben wij een belangrijke plaats om op de muur te staan voor ons land en de wereld (Ez. 15:5 en 22:30). Laten wij onze mond gebruiken om onze Heer te danken ondanks alles, omdat Hij nooit verandert, Hij is de Alfa en Omega, die er is en altijd zal zijn.

Tenslotte ervaar ik niet dat we in 2021 helemaal afkomen van het COVID-19 virus.

ONLY THROUGH PRAYER WILL MOUNTAINS BE MOVED

Word for 2021.
Corinne de Groot
At the beginning of 2020 we entered a new era.
Back then we spoke about the restoration of families, prophetic words being fulfilled and of ‘mending your nets.’
Worldwide Covid-19 changed the world.

Families
This situation has thrown us back onto our families.
At the end of the summer of 2020, I saw a three-part vision in prayer. The fields worldwide were full of young people. They were lying on the ground due to setbacks, disappointments, Covid-19 and other things. The fields are ripe unto harvest, but I didn’t see any workers. I asked myself, ‘Where are the workers?” (Mt 9:37)

In 2020 we saw a lot happening in our families and we need to pray for their recovery. In 2021 we will see this recovery progress as we continue to pray for fathers and mothers to take their place in their families. We also need to pray that parents will love and affirm their children and dare to set boundaries and say ‘no’ when they need to. Storms like Covid-19 bring us to a level of setbacks that my generation has never known! We all, as parents and grandparents, want our children to be happy, but they should also be able to persevere when things get difficult!

Following Jesus Christ
2021 will be a year where we realise that “following Jesus Christ” will cost us a great deal. (Matt. 16:24, 25). We’ll also realise more and more that we are swimming against the current (Eph. 4:20). 2021 will be a year in which we should shine. When the world appears to be heading in a certain direction, we should open our mouths and say, “I choose to follow Jesus Christ and His Word, the Bible.”

In early December the Lord spoke to me from Gal. 3: 3 “How foolish can you be? After starting your new lives in the Spirit, why are you now trying to become perfect by your own human effort?” This is what Paul asked the Galatians. For us, if we have accepted Christ then the Spirit of God lives in us. But now those things are difficult, where are we? In 2021 we will have to choose whether we want to continue in the Spirit or in the flesh?

The Lord is calling us to unity
2021 is the year when our Lord calls us to walk in unity with other Christians. The worldwide storm caused by Covid-19 has been fierce. Brothers and sisters criticised each other a lot in 2020, but we cannot fight the spiritual battle or defeat the evil one when we are divided? Our Lord and Saviour calls us to be one in Him. We need each other and we don’t want to tear the “World Wide Net” of believers that we are a part of, but rather restore it!

Perseverance in prayer for the elections and for the government 2021 is the year that if you choose to humbly follow the leading of the Spirit, the Lord will give you the creativity to heal your own business. Ask the Lord for solutions to your own situation and that of our country!

Keep praying for the government of the Netherlands, it’s storming! Have we not prayed, begged that the kingdom of God would come in politics? Now I feel an urgency from the Lord to go on, to persevere in prayer, so that the right Prime Minister, the right people’s representatives, whom God has in mind, will be in their places in 2021. There were also prophetic words about this 2 years ago.

Only prayer moves mountains!
If we are not interceding for our beloved country then the prophetic words for the Netherlands cannot achieve their purpose. So whoever you are, whatever original country you come from, or whatever skin color you have, in Christ we are equal and we have an important roll to stand as watchers on the wall for our country and the world! (Ezek. 15: 5). Let us use our mouth to give thanks to our Lord in spite of everything because He never changes, He is Alpha and Omega, who is and always will be.

Finally, I do not experience that we will completely get rid of the Covid-19 virus in 2021.

Verborgen dingen zullen worden onthuld

Profetisch woord voor 2021 van Matthew Helland
Nederlands Profetische Raad 

‘Want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden, en er is niets verborgen wat niet bekend zal worden. Daarom, al wat u in het duister gezegd hebt, zal in het licht gehoord worden en wat u in de binnenkamers in iemands oor gesproken hebt, al op de daken gepredikt worden’ (Lucas 12:2-3, HSV). 

2021 wordt een jaar waarin verborgen dingen worden onthuld. Ik zag een beeld van een vulkaan die zich klaarmaakte om uit te barsten en van een inktpen die werd geleegd. Ik geloof dat er dit jaar verborgen dingen zullen zijn die zowel in positieve als in negatieve zin zullen worden onthuld. 

Openbaarmaking en zuivering
Ten eerste zal de Heer ons dingen openbaren in onze verborgen plaats met Hem. Hij gaat door met het creëren van nieuwe wegen en platforms voor ons om het woord van de Heer bekend te maken en te proclameren. Ten tweede zullen er schandalen op hoog niveau zijn. Verborgen manipulatie van feiten en verhalen zullen aan het licht komen en corruptie zal worden aangepakt. Dit heeft te maken met politici, de georganiseerde misdaad en nieuwe allianties die zullen worden opgericht om fysieke en criminele ziekten aan te pakken die onze wereld treffen.  

De Heer spreekt ook over Italië, dat er vanuit Rome nieuwe stappen zullen komen die zullen leiden tot het schudden en het zuiveren van hoge niveaus van leiderschap. We hoeven hier niet bang voor te zijn want, ‘Hij verandert de tijden en tijdstippen. Hij zet koningen af en stelt koningen aan. Hij geeft de wijsheid aan wijzen de kennis aan wie verstand hebben’ (Daniel 2:21, HSV).  

Een wisseling van leiders
Het wisselen van leiders en van de wacht in alle landen zal doorgaan. Het is onze taak om degenen die op plaatsen van leiderschap komen hoog te houden en voor hen te bidden aangezien de wereld op dit moment nog steeds in de greep is van de pandemie. We zullen sterker en meer gefocust uit deze pandemie komen voor de klus die voor ons ligt. De geheimen van de harten van velen zullen worden onthuld. Nieuwe allianties, nieuw leiderschap en de motivaties van harten zullen worden onthuld.  

Spreek leven
Het tweede vers waaruit God tot mij sprak over 2021 was uit Handelingen 14:19-20: ‘Maar er kwamen Joden uit Antiochie en Ikonium, die de menigten overtuigden; en zij stenigden Paulus en sleepten hem de stad uit, omdat zij dachten dat hij dood was. Maar toen de discipelen hem omringd hadden, stond hij op en ging de stad in, en de volgende dag vertrok hij met Barnabas naar Derbe.’ 

Zoveel bedrijven, kerken en instellingen zijn in de verdrukking gekomen door de pandemie en veel mensen denken dat dit het einde betekent van bedieningen en kerken zoals wij die kennen. Velen denken dat de kerk dood is. Maar net zoals Paulus werd omringd door de discipelen en hij weer werd opgewekt, zo moeten wij elkaar omringen en leven uitspreken. We moeten de wil en het hart van God profeteren over individuen, steden en naties. Dan zullen we ze weer zien opstaan met een vernieuwde focus op de basis van leven vanuit het evangelie. 

Zaken zoals gebed, vasten, discipelschap, samen eten, het evangelie prediken met tekenen en wonderen zullen de prediking van het woord van God volgen. Wij geloven dat wat we nu doormaken niet zal leiden tot het wegvallen van onze roeping als kerk, maar dat het net zoals in het boek Handelingen, zal leiden tot een bekrachtiging van training, voorbereiding, toerusting en tot het maken van discipelen en het voorbereiden van leiders wereldwijd .

Matthew Helland
Lid, Nederlands Profetische Raad

Hidden Things Will Be Revealed

Prophetic Word for 2021 by Matthew Helland Netherlands Prophetic Council

“There is nothing concealed that will not be disclosed, or hidden that will not be made known. What you have said in the dark will be heard in the daylight, and what you have whispered in the ear in the inner rooms will be proclaimed from the roof tops” (Luke 12:2-3).

2021 will be a year of hidden things being revealed. I saw a picture of a volcano getting ready to erupt and an ink pen being emptied. I believe in this year there will be hidden things that will be revealed both in a positive and in a negative sense.

Disclosure and purification
First, that which the Lord is revealing to us in the secret place, He is going to continue to create new avenues and platforms for us to publish and proclaim the word of the Lord. Second, there will be high level scandals and secret manipulation of facts and stories that will come to light and corruption will be dealt with. This has to do with politicians, organised crime and new alliances that will be created to deal with physical and criminal illnesses that affect our world.

The Lord is also speaking about Italy, that from Rome there will be new steps that will lead to shaking an purifying of high levels of leadership. We are not to be afraid for, “He who changes times and seasons; he deposes kings and raises up others.. He gives wisdom to the wise and knowledge to the discerning” (Daniel 2:21). 

A changing of leaders
There will continue to be a changing of leaders and of the guard across the nations. Our job is to uphold and pray for those coming into places of leadership as the world at this time is still in the throes of the pandemic. We will come out of this pandemic stronger and more focussed for the job that is at hand. The secrets of the hearts of many will be revealed. New alliances, new leadership and the motivations of hearts will be revealed.

Speak life
The second verse I felt God speaking to me about 2021 was from Acts 14:19-20: “Then some Jews came from Antioch and Iconium and on the crowd over. They stoned Paul and dragged him outside the city, thinking he was dead. But after the disciples had gathered around him, he got up and went back into the city. The next day he and Barnabas left for Derbe.”

So many businesses, churches and institutions are getting smashed by this pandemic and many people think that this spells the end of ministries and churches as we know it. Many think that the church is dead. Yet, just as Paul was encircled by the disciples and he was raised back up, so we are to circle around one another and speak life. We are to prophesy over individuals, cities and nations the will and heart of God over people and places. We will see them not just raised up again, but with a renewed focus on the basics of living the gospel.

Things such as prayer, fasting, discipleship, eating together, preaching the gospel with signs, wonders and miracles will follow the preaching of the word of God. We believe that what we are going through will not lead to a falling away of our calling as a church, but as in the book of Acts, will lead to an empowerment of training, preparing, equipping and making disciples, and preparing leaders globally.

Matthew Helland
Member, Netherlands Prophetic Council

De Trump profetieën. Lessen voor de profetische beweging

Arleen Westerhof, Initiatiefnemer Nederlandse Profetische Raad

Joe Biden is de 46ste President van de Verenigde Staten geworden. Dit, in tegenstelling tot de vele profetieën van gerespecteerde profeten die beweerden van God aan hen had laten zien dat Donald Trump de verkiezingen zou winnen. Sommige hebben zelfs gezegd dat Trump met groot overmacht de verkiezingen zou winnen. Maar deze woorden zijn niet uitgekomen. Om te voorkomen dat profetie in diskrediet wordt gebracht en dat grote delen van de Kerk haar deuren sluit voor deze waardevolle en belangrijk gave is het belangrijk dat wij onze lessen hieruit leren.

Mijn drijfveer is altijd een gezond profetische cultuur te creëren geweest. Profetie kan een zegen zijn, maar het kan ook tot grote brokken leiden. In dit artikel bespreek ik een aantal mogelijke redenen waarom zoveel mensen op zo’n grote schaal het mis heeft kunnen hebben en wat wij als Gods profetisch volk hieruit moeten leren.

Geen valse profetie, maar wel inaccurate profetie vanuit de ziel

Eerst, ik geloof niet dat hier sprake is geweest van ‘valse’ profetie, maar wel van inaccurate profetie vanuit de ziel. Het woord ‘vals’ wordt afgeleid uit het Latijnse woord ‘fallere’ wat ‘liegen’ of ‘misleiden’ betekent. ‘Valse profetie’ is profetie die wordt gegeven met de bewuste intentie om mensen te misleiden. Dus valse profetie heeft met de motieven van het hart van de persoon die profeteert te maken en niet met het profetische woord zelf. De woorden over de overwinning van Donald Trump zijn m.i. inaccuraat geweest met geen intentie om mensen te misleiden.

In onze Living In Your Destiny Profetenscholen leren wij mensen dat alle profetische woorden moeten worden getoetst en, voor zo ver mogelijk, dat er ook naar het karakter worden gekeken van de persoon die het woord brengt. In andere woorden, onze karakters ondersteunen de woorden die wij brengen. Ik ken meerdere van de mensen persoonlijk die over een overwinning voor Trump hebben geprofeteerd. Zij zijn niet de soort mensen die anderen bewust om de tuin leiden. Ook moet ik zeggen dat ik meerdere vooraanstaande internationale profeten ken die niet over een overwinning van Trump hebben geprofeteerd. Toen ik ze vroeg waarom, hebben ze me vertelde dat God hun niet had verteld dat Trump zou winnen.

De vraag is dus duidelijk: wat is er hier gebeurd? Hieronder geef ik een aantal mogelijke verklaringen:

 1. De profetische woorden over de overwinning van Trump hadden overmoedig kunnen zijn. Er is een falen geweest om te onderscheiden wat uit de eigen ziel kwam (verstand, wil, mening, overtuiging, en doctrine) en wat uit de heilige Geest kwam. Soms willen wij zo erg dat iets waar blijkt dat wij denken dat als wij het willen dan wil God het ook (Eze. 14:4).
 2.  Sommige mensen hebben niet hun gebied van autoriteit in profetie (h)erkend. Wanneer wij ons mandaat niet erkennen is de kans groot dat wij fouten maken. 1 Kor. 14:3 zegt dat de gave van profetie bedoeld is voor bemoediging (of vermaning), troost en voor de opbouw van mensen. Vele mensen kunnen accuraat profeteren over mensen als ze in deze gave functioneren, maar niet iedereen is geroepen om over landen te profeteren.
 3. Mensen laten zich opzwepen en gaan mee met de massa’s door de profetische woorden van anderen te kopiëren.
 4. Het uitkomen van profetische woorden is voorwaardelijk. Profeten profeteren de wil en het hart van God, maar er zijn meerdere voorbeelden in de bijbel waarin de wil van God niet uitkwam vanwege de ongehoorzaamheid en de zonde van het volk. Het was Gods wil en hart dat het heel volk dat uit Egypte met Moses trok het land Kanaän zou intrekken. Door hun ongehoorzaamheid en ongeloof is dit niet gebeurd.
 5. Angst. Een profeet die ik uit Amerika ken heeft laten weten dat zij bedreigingen van christenen heeft gehad toen zij een aantal maanden geleden profeteerde dat Donald Trump de verkiezingen niet zou winnen. Ook is er scheiding gekomen in gezinnen en in families doordat een deel van de mensen op de ene kandidaat stemde en de het andere deel op de andere kandidaat. 
 6. Weten dat ze niet gehoord zouden worden. Een aantal profeten hebben laten weten dat zoveel van hun profetische vrienden overtuigd waren van een overwinning van Trump dat ze wisten dat ze niet gehoord zouden worden als ze iets anders profeteerden.

Partijdigheid

Wanneer we voor een specifieke kandidaat kiezen in ons profeteren lopen wij het gevaar dat wij onze geloofwaardigheid als profeten kwijt zullen raken. Wij zullen niet in staat zijn om een woord van correctie te brengen aan de persoon wiens kant wij hebben gekozen. Ook zal er niet naar ons geluisterd worden als God ons oproept een profetisch woord te geven aan de andere kandidaat(en).

In 1 Koningen 22, vier honderd profeten profeteerden dat God de overwinning in oorlog aan koning Ahab en Josafat zou geven. Alleen Micha, de profeet, profeteerde dat koning Ahab omgebracht zou worden. De vier honderd profeten wilden Ahab tevredenstellen met hun profeteren, maar Micha wilde alleen Gods goedkeuring hebben. Ook als het zou leiden tot zijn eigen dood.

Als iemand die profeten opleidt en coacht, zal ik nooit de voorkeur voor een specifiek politiek kandidaat uitspreken in mijn profeteren in het openbaar. Meerdere mensen hebben mij gevraagd wat ik dacht en ik ben hier niet op ingegaan omdat ik klaar moet staan om te gaan naar wie dan ook Hij mij naar toe stuurt.

Wat wij hieruit moeten leren

 1. Toets je profetische woorden en indrukken. De bijbel leert dat de verantwoordelijkheid om een profetisch woord te toetsen ligt altijd bij de mensen die het woord aanhoren: ‘Toets alles en behoud het goed.’ 1 Thess. 5:21. Het feit dat zoveel mensen verbaasd zijn met deze uitslag laat zien dat wij als Gemeente dit nog veel meer moeten toepassen.
 2. Erken de rol van geestelijke adviseurs in je leven en van profetische vaders en moeders in de Gemeente. ‘Door veel raadgevers komen plannen tot stand.’ Zij zullen je helpen om wijze te zijn in je profetische uitingen en in de beslissingen die je neemt. Te vaak handelen wij in het profetische op grond van ons ‘gevoel.’ Dit is zeer subjectief en te feilbaar om een fundament te vormen voor het nemen van belangrijke beslissingen: ‘Arglistig is het hart, boven alles, ja, ongeneeslijk is het, wie zal het kennen?’ (Jer. 17:9). 
 3. Wees nederigheid en leg verantwoording af voor de profetische woorden die je uitspreekt. Het is nodig om ‘sorry’ te zeggen wanneer wij fouten maken en daarvan proberen te leren. Let op! Dit is ook nodig voor iedere christen die in de gaven van de Geest functioneert, en niet alleen profeten.
 4. Laat de liefde van Christus prevaleren. Als je politieke voorkeur je doet afkeren van een broer/zus in de Here, dan ben je niet aan het functioneren in Gods liefde en al je openbaring betekent niets (1 Kor. 13:2).
 5. Houd Gods woord in acht en veracht de profetieën niet. Wij worden bevolen om niet te stoppen met profeteren, maar in plaats daarvan om ons te laten trainen hierin zodat wij de stem van God voor onszelf te horen en toe te passen.

Conclusie

De profetische beweging brak door in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Dit betekent dat hij een jonge beweging is in vergelijking met die van leraars en herders. Deze kennen wij sinds de reformatie 500 jaar geleden. Wel is het belangrijk dat de profetische beweging volwassen wordt. Het kijken naar wat er fout ging in deze situatie en het leren daarvan zal hierin een belangrijke rol spelen.

Een uitnodiging om in het vuur te staan

Arleen Westerhof,
Initiatiefneemster en leidster Nederlandse Profetische Raad,
November 2020

Samuel leefde en groeide op in de Tegenwoordigheid van de Heer. Het was een tijd van branden, toen de Heer de zonden van zijn priesters Eli en zijn zonen oordeelde. De Heer zei: “Ik zal voor Mij een trouwe priester doen opstaan; die zal doen zoals het in Mijn hart en Mijn ziel is. Voor hem zal Ik een blijvend huis bouwen, en hij zal alle dagen voor de ogen van Mijn gezalfde wandelen” (1 Sam. 2:35).

De Heer zegt: “IK BEN de Brandende. Ik sta midden in het vuur en ik roep tot jullie om erin te komen. Terwijl de strijd woedt, kom in het vuur en ontmoet Mij. Het zal niet meer uitgaan en binnenkomen zijn. Ik wil dat jullie bij Mij in het vuur blijven, zodat ik jullie kan reinigen, en zodat jullie op het nieuwe niveau van zalving kunnen staan dat ik uitgiet over de aarde.

“Daarna liet Hij mij de hogepriester Jozua zien, die voor het aangezicht van de Engel van de HEERE stond, terwijl de satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. De HEERE zei echter tegen de satan: De HEERE zal u bestraffen, satan! De HEERE, Die Jeruzalem verkiest, zal u bestraffen. Is deze Jozua niet een stuk brandhout dat aan het vuur ontrukt is? Nu was Jozua in vuile keren gekleed, terwijl hij voor het aangezicht van de Engel stond. Toen nam Hij het woord en zei tegen hen die voor Zijn aangezicht stonden: Trek hem die vuile kleren uit! Daarop zei Hij tegen hem: Zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en zal u feestkleren aantrekken. Vervolgens zei Ik: Laat hen een reine tulband op zijn hoofd zetten. Daarop zetten zij de reine tulband op zijn hoofd en trokken hem feestkleren aan, terwijl de Engel van de HEERE erbij stond. Toen verzekerede de Engel van de HEERE  Jozua: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Als u in Mijn wegen gaat en als u uw taak ten behoeve van Mij vervult, dan zult u ook Mijn huis besturen, en ook Mijn voorhoven bewaken, en zal Ik u omgang geven met hen die hier staan.” (Zacharia 3:1-3)

De Heer zegt: “Ik wil jou ontmoeten. Ik wil met jou spreken”.

De Heer zegt: “Ik wil jou ontmoeten. Ik wil met jou spreken. Ik wil jou uitzenden. En deze keer zal ik je niet alleen maar naar hen zenden die graag jouw woorden willen horen. Ik wil je naar hen zenden die een verhard hart hebben. Terwijl je bij Mij in het vuur staat, zul je jouw angst kwijtraken. En je zult Mijn woorden tot hen spreken, en of zij nou luisteren of je afwijzen, zij zullen weten dat Ik je heb gestuurd.”

Het lot van het land wordt beslist. Velen zijn in de vallei van de beslissing. Gods geest zweeft over de aarde en zegt: ‘Laat mijn volk gaan, zodat zij Mij kunnen aanbidden.”

Mijn profeten zullen zonder angst zijn. Zij zullen voor koningen staan. Tekenen en wonderen zullen door hen stromen, wanneer de krachtmetingen met de machten van het kwaad steeds meer toenemen. Dit zijn de dagen, wanneer goddeloze leiders net als Ahab tegen Elia zullen reageren. Zij zullen tegen Gods profeten zeggen: “U bent degene die Israël in het ongeluk stort!” (1 Kon. 18:17). De Profeten zullen horen, wat deze regeerders in hun geheime gesprekken zeggen, en hen ermee confronteren.

Tegenover de goedertierene toont U zich goedertieren, tegenover de oprechte man oprecht. Tegenover de reine toont U Zich rein, maar tegenover de slinkse toont U zich een Strijder. Want U verlost het ellendige volk, maar de hoogmoedige ogen vernedert U.’ (Psalm 18: 26 – 28)

PROFETISCH PANEEL MET SHARON STONE EN ARLEEN WESTERHOF

Arleen Westerhof heeft de afgelopen drie jaar de Europees Profetische Raad geleid samen met Sharon Stone. Sindsdien zijn de profetische stemmen in Europa volwassen geworden. 

Vanaf donderdag 6 augustus zullen Sharon en Arleen elke donderdag profeten ontvangen van binnen en buiten Europa om hun perspectieven te bespreken in de tijd waarin we leven. De deelnemers op 6 augustus zijn:

Bishop Bill Hamon – Christian International
Jane Hamon – Vision Church @ CI
Stacey Campbell – Shiloh Global

Datum: 6 augustus 2020
Tijd: 17.00 – 18.00 PM Central European Time

Kijk mee en luister naar wat deze profeten te zeggen hebben!

PROPHETIC PANEL HOSTED BY DRS. SHARON STONE AND ARLEEN WESTERHOF

For the past three years, Dr. Arleen Westerhof has co-led the European Prophetic Council together with Dr. Sharon Stone. Since then, the prophetic voices in Europe have matured.

Starting this Thursday, Aug. 6th, Drs. Sharon and Arleen will be hosting prophets from inside and outside Europe every Thursday to discuss their perspectives the times in which we’re living.

Joining us for this panel on Aug. 6th are:
Bishop Bill Hamon – Christian International
Jane Hamon – Vision Church @ CI
Stacey Campbell – Shiloh Global

Date: 6 August 2020
Time: 5.00 – 6.00 PM Central European Time

We look forward to you joining us to hear what these amazing prophets will have to share!

Het is tijd om een ommekeer te proclameren!

Arleen Westerhof

Op zondag 15 April was ik in aanbidding toen ik opeens de stem van God hoorde; “Het is tijd om een ommekeer te proclameren. Er is leven na Corona en het is tijd om de ommekeer te proclameren!”

Gods hart gaat uit naar de mensheid en naar Zijn hele schepping: “Noach bouwde een altaar voor de HEER; daarop bracht hij brandoffers van al het reine vee en alle reine vogels. De geur van de offers behaagde de HEER, en hij zei bij zichzelf: Nooit weer zal ik de aarde vervloeken vanwege de mens, want alles wat de mens uitdenkt, van zijn jeugd af aan, is nu eenmaal slecht. Nooit weer zal ik alles wat leeft doden, zoals ik nu heb gedaan. Zolang de aarde bestaat, zal er een tijd zijn om te zaaien en een tijd om te oogsten, zal er koude zijn en hitte, zomer en winter, dag en nacht – nooit komt daar een einde aan.” (Gen. 8:20-22).
 
Velen van ons zijn bezig met bekering van persoonlijke en nationale zonde. Dat is een aangename geur geweest voor God, en nu is het tijd om het begin van Zijn tijd van genade en gunst uit te roepen.
 
“En Lamech leefde honderd twee en tachtig jaar, en hij verwekte een zoon. En hij noemde zijn hem Noach, en hij zei: ‘Deze zal ons troosten over ons werk, en over de smart van onze handen, vanwege het aardrijk, dat de HEERE vervloekt heeft!’” (Gen. 5:28-29).

Dit beschrijft precies het seizoen waar we in zijn geweest. Vrijwel alles waar we mee bezig waren is tot stilstaan gekomen. We hebben geen andere keuze gehad dan te rusten en we hebben Gods’ troost nodig gehad.

Nu zegt de Geest van God, “Er is meer!”.

“Maar Noach vond genade in de ogen van de HEERE. Dit zijn de geslachten van Noach.
Noach was een rechtvaardig, oprecht [ integer, vol waarheid, zonder smet, gezond, zonder vlek, rein en rechtvaardig] man in zijn geslachten. Noach wandelde met God.” (Gen. 6:8-9).


Slechts twee mensen in de hele Bijbel worden in deze precieze bewoording omschreven – Noach en Enoch. “En Enoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God nam hem weg” Gen. 5:24).

Zowel Noach als Enoch waren rechtvaardig en hadden een kwaliteitsrelatie met God die maakte dat zij opgemerkt werden in de Hemelse Rechtbanken. Dat is de plek waar God ons naartoe leidt.

God koos ervoor om Noach op de aarde te laten terwijl Hij Enoch opnam. Noach en zijn gezin hadden nog een roeping om te vervullen. Ieder van ons afzonderlijk is hier omdat Noach met God wandelde! Noach en zijn familie hadden de verantwoordelijkheid om de aarde opnieuw
te bevolken en vorm te geven na de vloed. Nu dat wij een nieuwe weg zijn ingeslagen hebben wij ook de taak om onze maatschappij en systemen opnieuw vorm te geven, samen met God.

Chuck Pierce profeteerde eerder dat 2020 het jaar is van ‘pey’. Dit is het jaar waarin profetische decreten van belang zijn. In dit nieuwe post-Corona tijdperk geven wij vorm aan de wereld om ons heen door wat we uitspreken.
Dus spreken wij uit en verklaren wij in de naam van Jezus dat:
–    Dit Corona virus is vervloekt en spoedig zal sterven.
–    De zieken zullen genezen.
–    Dit een tijd van ‘reset’ voor onze economieën is en dat de economische berg van Mammon afgebroken zal worden.
–    De recessie en de economische neergang die voorspeld zijn voor onze landen lang niet zo dramatisch zullen zijn als verwacht en dat onze economieën sneller er sterker terug zullen komen dan we dachten.
–    De sluier die nu over de volken ligt weggerukt zal worden zodat zij God zullen zien en zich tot Hem keren. Wij zetten de Grote Oogst van Zielen nu vrij!
 
Een uitnodiging.
Terwijl ik op de Heer bleef wachten herinnerde Hij mij eraan dat er, net als in de tijd van Noach, een nieuwe, lege boekrol is. De boekrol staat voor de bestemming van onze landen.
We zijn gereset en niets zal meer hetzelfde zijn. Als wij als de Ekklesia van God de decreten uitvaardigen die God in onze mond legt en actie ondernemen aan de hand van de openbaring die Hij ons geeft, zullen wij de bestemming van de landen vormgeven.

Profetisch woord van Cindy Jacobs voor Nederland 2020

Hieronder zie je het filmpje van Cindy Jacobs met een krachtig woord voor Nederland over de aankomende tijd. Laat jezelf bemoedigen…

Notes Global Courtroom Session Against the Corona Virus

Arleen Westerhof – March 20th, 2020

On Friday March 20th, 2020 a Courts of Heaven prayer session took place to petition God, the Father, for a judgement against the Corona virus. The session was planned in response to a suggestion that I had made to Rob-ert Henderson on Tuesday March 17th that if ever there was a time to en-ter the Courts of Heaven for a global session, it’s now.

The Global Prayer and Empowerment Center continental leaders for Eu-rope, North America, Africa and Oceana (Australia and New Zealand) in addition to the GPEC US regional directors for the Pacific Northwest and the Northeast were present on the call. Dick and I are the GPEC apostolic leaders for Europe. The day before I spoke to Robert, we had done a GPEC call, arranged by the GPEC Europe Operational Directors Marie-Therese and Meindert Van, with 35 participants to enter the Courts of Heaven for the European continent.

The primary revelation that I had before going into this session was that an important legal ground that the devil was using to push the Corona virus out into Europe, and the world, was globalisation and China’s role in it. My prophetic word that went out on the Elijah List on Friday night, March 20th, describes the revelation that God gave me as well as some conclusions for the world economic system and what God was doing though this shak-ing.

The revelation that I had was:

 • globalisation is not from God to the degree that it’s now being practiced and looks likely to be practiced.
 • superstates in which nations relinquish their national identities are not God’s will. I believe that a Confederal Europe” is more in line with God’s heart.
 • the snake (satan himself) is behind the release of this Corona virus.
 • that Wuhan Province, where the virus began, was the place where Chi-na was dedicated to the snake god millennia ago.
 • that the virus, even though it comes from bats, got into the food chain by the bats biting snakes that the Chinese people often eat raw. I also shared that Cindy Jacobs had prophesied over the Economic Summit and what we were doing, that God would use it to create a new econom-ic system according to His word and that when the economies of the na-tions were collapsing, God would slide His new system under the foun-dations of the nations. It’s interesting, and I believe significant, that our new National Center for Economics and Mutuality (a secular name for Jubilee Economics (Lev. 25)), was opened on March 9th. We were the last ceremony with a large group to be held at the Erasmus University in Rotterdam before they suspended classes and events due to the Coro-na virus. It seems like the time is now for God’s economy to emerge.

Robert Henderson shared a dream that he had and that Steve Schultz had put out on the Elijah List on March 10th. Robert was convinced that the Co-rona virus was first and foremost an attack on the world’s economies, and especially that of the USA.

Lynn Alderton (she and her husband are the new North American GPEC Directors) mentioned that Rebecca Greenwood had shared 1 Kings 8:33-40 during one of the SPAN Network meetings. In this passage Solomon asks the Lord to hear the prayers prayed from the temple and to be merci-ful to His people so that they can be forgiven and healed.

7 causes of pestilence in the Scriptures
During the session we dealt with 7 things from the Scriptures that can serve as open doors to pestilence:

 1. Nations have been hostile towards God. Ps. 2
 2. The nations rejected the Lord. Num. 14:11-12
 3. Rejecting God’s voice. Debt. 28:15
 4. Preoccupation with numbers. This was linked to the seeker-sensitive churches emphasis on filling the seats and compromising the message of the gospel.
 5. The prayerless Church. We as the Church haven’t taken our place in prayer. Isa. 14:10-12
 6. False prophecy related to a wrong/compromised message from the Church. Isa. 14:13-26
 7. Defilement of the House of God. Eph. 5:11-12

Important point
God is not in heaven angry. The enemy has said, “I have a legal right.” It’s our job as believers who know their authority in Christ. We petition the Court of Heaven by the blood of Jesus.

Some of the additional things that were prayed during the session were:

 • that the veil over the nations would be ripped, torn off and removed so that the nations would see and turn to God
 • Jude 20-23/Isa. 59:16
 • we silence those in the Church who would say that this is a judgement
 • that God would reset the economies and tear down the economic moun-tain of Mammon
 • we align ourselves with the word of God’s prophet, Chuck Pierce, that this plague would end at Passover
 • just like bronze is a weak metal and the snake was made from bronze, so the enemy is weakened. Micah 2:13/Isaiah 45
 • we annul every judgemental word that’s being spoken out by some in the Church. We declare that the ten spies with a negative report will not de-termine the destiny of the nations, but that which is written in the books in heaven about those nations, will determine their destinies. We silence wrong words and we release right words over the nations.

Hopeful picture
At the end of the prayer session, as we were waiting on the Lord for His response to what we had prayed, one of the prophets in the group saw a blank scroll with a pen that one, or several of us could take and write in it. This scroll represented the destiny of our nations and the message was that we, as the ecclesia of God need to be willing to take our responsibility to pray and act, and by so doing, to determine the destiny of nations.

Notulen Hemelse Rechtbank Sessie tegen Corona Virus

Arleen Westerhof – 20 maart, 2020

Op vrijdag 20 maart 2020 heeft er een Hemelse Rechtbank sessie via een Zoom call plaatsgevonden om God de Vader te vragen een oordeel uit te spreken over het Corona Virus. Deze sessie was gepland na een opmerking die Arleen had gemaakt naar Robert Henderson op dinsdag 17 maart; dat als er ooit een tijd was om een wereldwijde Rechtbank sessie te doen, dit die tijd is.

De Europese leiders van GPEC (Global Prayer and Empowerment Center[1]) evenals de leiders voor Noord Amerika, Afrika en Oceanië (Australië en Nieuw Zeeland) en de regionale directeuren van GPEC in Amerika deden mee aan de sessie. Dick en Arleen zijn de apostolische leiders voor GPEC in Europa. De dag voordat Arleen met Robert sprak hadden we ook een GPEC sessie via Zoom call gedaan, georganiseerd door de Europese operationele GPEC leiders Marie -Therese en Meindert Van, samen met 35 anderen die met ons meegingen naar de Hemelse Rechtbanken voor het Europese continent.

De eerste openbaring die Arleen kreeg voordat ze de sessie inging was een belangrijke legale grond is die de duivel gebruikt om het Virus Europa en de wereld in te krijgen; namelijk globalisatie en de rol van China daarin. Arleen’s profetische woord dat gepubliceerd is op Elijah List afgelopen vrijdag 20 maart gaat over de openbaring die God haar gaf samen met een aantal conclusies over de wereldwijde economie en wat God daarin doet in dit schudden.[2]

De openbaring die ze had was als volgt:

 • Globalisering is niet van God, zeker niet in de mate waarin dat nu realiteit is en waarschijnlijk zal blijven.
 • ‘Superstates’ waarin landen hun nationale identiteiten opgeven zijn niet Gods wil. Arleen gelooft dat een confederaal Europa meer in lijn is met Gods hart.
 • De slang, satan zelf, zit achter de uitbraak van het coronavirus.
 • De Wuhan provincie waar het virus begon is de plaats waar China is opgedragen aan de ‘slangengod’, honderden jaren geleden.
 • Dat het virus, ondanks dat het van vleermuizen afkomstig is, in de voedselketen terecht is gekomen doordat vleermuizen slangen hebben gebeten, die in China (rauw) door mensen worden gegeten. Arleen heeft ook gedeeld wat Cindy Jacobs geprofeteerd heeft over de Economic Summit en waar wij mee bezig zijn; dat God de Summit zal gebruiken om een nieuw economisch systeem te creëren naar Zijn Woord en dat als de economieën van deze wereld instorten, God Zijn nieuwe systeem onder de fundamenten zal schuiven van de verschillende landen. Het is interessant en ook significant dat ons nieuwe Centrum voor Economie & Wederkerigheid (een wereldse naam voor Jubeljaar Economie, Lev. 25) geopend is op 9 maart. Dat was de laatste ceremonie die heeft plaatsgevonden op de Erasmus Universiteit in Rotterdam voordat alle colleges en evenementen werden afgelast wegens Corona. Het lijkt erop dat dit de tijd is dat Gods economie op de voorgrond treedt.

Robert Henderson deelde een droom die hij heeft gehad en die Steve Schultz op de Elijah List had geplaatst op 10 maart. Robert was ervan overtuigd dat het Corona virus allereerst een aanval is op de economieën van de wereld, en vooral op die van de VS.[3]

Lynn Alderton (zij en haar man zijn die nieuwe Directeuren van GPEC voor Noord Amerika) noemde dat Rebecca Greenwood 1 Koningen 8:33-40 had gedeeld op één van de SPAN Network meetings. In die passage vraagt Salomo de Heer om de gebeden die opgezonden worden vanuit de tempel te (ver)horen en genadig te zijn voor Zijn mensen, zodat zij vergeving en genezing kunnen ontvangen.

7 oorzaken voor plagen in de Bijbel

Tijdens de sessie hebben we met 7 zaken afgerekend die volgens de Bijbel open deuren kunnen vormen voor de plaag;

 1. Landen die zich vijandig opstellen tegenover God. Ps. 2
 2. Landen die God verwerpen. Num. 14:11-12
 3. Het verwerpen van Gods stem. Debt(?) 28:15
 4. Te veel bezig zijn met aantallen. Dit heeft te maken met ‘seeker-sensitive’ kerken die de nadruk leggen op het hebben van een gevulde zaal en de boodschap van het evangelie compromitteren.
 5. De gebedsloze kerk. Wij hebben als kerk onze plaats niet ingenomen waar het aankomt op gebed. Jes. 14:10-12
 6. Valse profetie gelinkt aan een verkeerde / gecompromitteerde boodschap vanuit de Kerk. Jes. 14:13-26
 7. Verontreiniging van het Huis van God. Ef. 5:11-12

Belangrijk punt
God is niet kwaad in de hemel. De vijand heeft gezegd; ‘ik heb legale grond’. Het is onze taak als gelovigen die hun autoriteit in Christus kennen om aanspraak te maken op het bloed van Jezus in de Hemelse Rechtbank.

Sommige andere zaken waarvoor gebeden is tijdens de sessie zijn:

 • dat de sluier over de landen zou worden weggetrokken, afgescheurd en verwijderd zodat de landen zouden zien en zich tot God zouden wenden – Judas 20-23 / Jes. 59:16
 • we leggen degenen in de kerk het zwijgen op die zouden zeggen dat dit een oordeel is
 • dat God de economieën zou resetten en de economische berg van Mammon zou afbreken
 • we sluiten ons aan bij het woord van Gods profeet, Chuck Pierce, dat deze plaag op het Pascha zou eindigen
 • net zoals brons een zwak metaal is en de slang van brons is gemaakt, is de vijand verzwakt. Micha 2:13 / Jes. 45
 • we doen elk veroordelend woord teniet dat door sommigen in de kerk wordt uitgesproken. We verklaren dat de tien verspieders met een negatief rapport niet de bestemming van de landen zullen bepalen, maar dat wat in de hemelse boekrollen over die landen beschreven staat, hun bestemming zal bepalen. We leggen foute woorden het zwijgen op en we zetten de juiste woorden over de landen vrij.

Hoopvol plaatje Aan het einde van de gebedssessie, terwijl we op de Heer wachtten en op Zijn antwoord op wat wij hadden gebeden, zag één van de profeten in de groep een blanco boekrol met een pen, die één of meerdere van ons kon nemen en erin schrijven. Deze rol vertegenwoordigde de bestemming van onze landen en de boodschap was dat wij, als de Ecclesia van God, bereid moeten zijn onze verantwoordelijkheid te nemen om te bidden en te handelen, en daardoor de bestemming van landen te bepalen.

[1] https://gpec.world
[2] https://elijahlist.com/words/display_word.html?ID=23417 
[3] https://elijahlist.com/words/display_word.html?ID=23352