Een profetisch woord en bloem van hoop voor Nederland

Op vrijdagavond 13-3-2020 was ik intens aan het bidden over het Corona-virus. Toen opende ik de Bijbel en las slechts één vers: ‘Iedereen zal zijn als een opgejaagde gazelle, als schapen die niemand bijeenbrengt. Iedereen zal zich wenden naar zijn eigen volk, en iedereen zal vluchten naar zijn eigen land.’ Jes. 13:14 (HSV)

Mijn mond viel open. Dit was precies wat er in de wereld aan het gebeuren was! Grenzen gingen dicht. Mensen keerden terug naar hun eigen land. Het Corona-virus had het onmogelijke veroorzaakt … Landen sloten hun grenzen, het luchtverkeer stopte en iedereen vluchtte naar zijn geboorteland. 
Ik bad: “Heer, wat wilt u hiermee zeggen?” Toen liet hij me 2 Kronieken 7:13-14 zien: Wanneer Ik de hemel sluit, zodat er geen regen valt, of wanneer Ik de sprinkhaan gebied om het land te verslinden, of wanneer Ik pest onder Mijn volk zend en Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ík vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen. (HSV)

De Heer zegt dat als mensen zullen bidden, zich bekeren en hun zonden belijden en Gods aangezicht zoeken… God het land zal genezen.

Droom van de slang
Die avond had ik een droom. In de droom zat ik op mijn knieën en vroeg God om genade voor mijn familie en om onze zonden te vergeven. In de droom claimde ik het bloed van Jezus over ons lichaam, geest en ziel en dankte Jezus dat Hij de prijs voor onze zonden heeft betaalt. Opeens zag ik een grote slang op ons afkomen. Maar terwijl ik aan het bidden was, werd zijn kop er afgehakt. De slang bleef kronkelen, maar had geen kop meer en kon ons niet bijten. 
Het was duidelijk: de slang vertegenwoordigde een kwaadaardige aanval en werd geassocieerd met het Corona-virus. Maar God zei dat als we bidden, ons zullen bekeren en zijn aangezicht zoeken, hij de kop van de slang zal afhakken. In de droom ging dit vooral over Nederland.

Voor Nederland: Gele narcissen groeien uit oude straten. Vroeg in de ochtend kreeg ik een visioen en zag ik verschillende oude zwart-wit foto’s van Nederlandse straten. Toen zag ik opeens een gele narcis groeien tussen de oude zwarte-witte geplaveide stenen en hoorde ik de woorden: “Volgend jaar”. 
De narcis is een van de belangrijkste bloemen van Nederland. De narcis vertegenwoordigt onze hoop.. God zegt… er is hoop. Wees niet bang. Er komt een tijd van beproeving. Maar als we bereid zijn te bidden en ons bekeren van de zonden, dan zal God de kop van de slang afhakken en spoedig zal de gele narcis uit de oude straten beginnen te groeien en leven brengen en opwekking brengen naar ons land.

Veel mensen hebben geprofeteerd over een aankomende opwekking en ze vragen zich nu af: “Wat is er aan de hand?” Ik geloof nog steeds dat de opwekking zal komen. Opwekking komt vaak na een tijd van beproeving, omdat de vijand probeert de opwekking tegen te houden. Wees dus niet bang tijdens de plagen. In een tijd van moeilijkheden gaan we de kracht van God zien. Hoe groter de weerstand, hoe groter de opwekking. Bid ondertussen Psalm 91, 23 en 18 over uw familie en verkondig het bloed van Jezus over de deurposten van uw huizen, uw harten, uw families en vrienden. Er is kracht in het bloed van Jezus en deze plaag zal u voorbij gaan. 

A prophetic word and a flower of hope for the Netherlands 13-3-2020 

I was praying about the Corona virus intensely. Then I opened the Bible and read just one verse: “Everyone in Babylon will run about like a hunted gazelle, like sheep without a shepherd. They will try to find their own people and flee to their own land.”

My jaw dropped. This was exactly what was happening in the world! Borders were closing. People were returning to their own land. The Corona virus had caused the impossible to happen. Countries were closing their borders, air traffic was stopping and everyone was fleeing back to their native land. 
I prayed: “Lord, why are you showing me this?” Then he showed me 2 Chronicles 7:13-14 “When I shut up the heavens so that there is no rain, or command locusts to devour the land or send a plague among my people, if my people, who are called by my name, will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and I will forgive their sin and will heal their land.”

I feel like the Lord is saying if people will humble themselves and pray and seek His face and turn from their wickedness the God will heal the land

Dream of the snake
Then I had a dream. In the dream, I was on my knees asking God for grace upon my family and to forgive our sins. In the dream, I prayed the blood of Jesus over our bodies, minds, and souls and thanked Jesus that He paid the price for our sins. Then suddenly I saw a big snake coming toward us. But as I was praying its head was chopped off. It kept wriggling in front of me, but had no head and couldn’t bite us.

It was clear: The snake represented an evil attack and was associated with the Corona virus. But God said that if we humble ourselves and pray, and repent of our sins and seek His face, then he will cut off the head of the snake. In the dream, we especially needed to intercede for the Netherlands and also for all nations.

The Netherlands: Yellow daffodils growing from back and white stones
. Early in the morning, I had another vision and saw several old black and white pictures of the Netherlands. Then I suddenly saw a bright yellow daffodil growing from between the old cobbled stone roads. The daffodil is one of the main flowers of the Netherlands. It represents our hope.
So do not fear. From the ancient cobbled streets of the Netherlands God will bring forth hope. 
God is saying… there is hope. Do not fear. There will be a time of trial. But if we are willing to pray and humble ourselves before God and repent for the sins of our nation, then God will cut off the head of the snake and soon the yellow daffodil will start to grow out of the ancient streets and bring colour, life and revival back to our country.  

Many people have prophesied about a coming revival and are now wondering, “What’s going on?” I still believe the revival will come. Revival often comes after a time of trial, because the enemy tries to stop it. So don’t be afraid during the plagues. In times of trouble, we are seeing the power of God. The greater the resistance, the greater the revival. Meanwhile, pray Psalms 91, 23 and 18 over your family and proclaim the blood of Jesus to be on the doorposts of your homes, your hearts, your families and friends. There is power in the blood of Jesus and this plague will pass you by.

Bio Jennifer Guetta (ENG) is a Dutch-American speaker, author and Biblical archaeologist, with a Jewish background, who had a supernatural encounter with Jesus. She has an MA from Leiden University and worked for six years as the supervisor of the Megiddo Expedition in Israel. In 2013 Jennifer had a confrontation with the spirit world through kabbala and nearly lost her life. But in the midst of her battles, Jesus revealed himself in dreams and visions and set her free. Jesus then called her to plant hope in the hearts of men by showing that God is real, still speaks today and that miracles transcend science. Jennifer started Plant Hope Israel ministries and travels throughout the world telling her testimony. Her heart is to illustrate Gods supernatural power, to see the gifts of the Holy Spirit released in the lives of people, to restore history, educate on the spirit realm, to build bridges between Israel and the church, stimulate unity in the church, celebrate the Biblical feasts, and to testify of the wonders of God so that every person will know that Jesus is alive and loves them. For more information see: www.planthopeisrael.com and 
www.jenniferguetta.com

Jennifer Guetta
Directeur Plant Hope Israel

Bio Jennifer Guetta (NL) is een Nederlands-Amerikaanse spreekster, auteur en bijbels archeoloog met een joodse achtergrond. Jennifer heeft een bovennatuurlijke ontmoeting met Jezus had. Ze behaalde haar Masters graad aan de Universiteit Leiden en werkte zes jaar als begeleider van de Megiddo-expeditie in Israël. In 2013 had Jennifer een confrontatie met de geestelijke wereld door kabbala en verloor daarbij bijna haar leven. Maar midden in haar strijd openbaarde Jezus zich aan haar in dromen en visioenen en maakte haar vrij. Jezus riep haar toen op om hoop in de harten van mensen te planten door te laten zien dat God echt is, nog steeds spreekt en dat wonderen de wetenschap overstijgen. Jennifer begon de Plant Hope Israël bediening en reist de hele wereld over om haar getuigenis te delen. Haar hart is om Gods bovennatuurlijke kracht te demonstreren, om de gaven van de Heilige Geest te zien stromen in de levens van mensen, om de geschiedenis te herstellen. Jennifer geeft onderwijs over de geestelijke wereld en zet zich in om bruggen te bouwen tussen Israël en de kerk, om eenheid in de kerk te stimuleren, de Bijbelse feesten te vieren, en om te getuigen van de wonderen van God zodat iedereen zal weten dat Jezus leeft en van hen houdt. Voor meer informatie ga naar: www.planthopeisrael.com en www.jenniferguetta.com.