Notes Global Courtroom Session Against the Corona Virus

Arleen Westerhof – March 20th, 2020

On Friday March 20th, 2020 a Courts of Heaven prayer session took place to petition God, the Father, for a judgement against the Corona virus. The session was planned in response to a suggestion that I had made to Rob-ert Henderson on Tuesday March 17th that if ever there was a time to en-ter the Courts of Heaven for a global session, it’s now.

The Global Prayer and Empowerment Center continental leaders for Eu-rope, North America, Africa and Oceana (Australia and New Zealand) in addition to the GPEC US regional directors for the Pacific Northwest and the Northeast were present on the call. Dick and I are the GPEC apostolic leaders for Europe. The day before I spoke to Robert, we had done a GPEC call, arranged by the GPEC Europe Operational Directors Marie-Therese and Meindert Van, with 35 participants to enter the Courts of Heaven for the European continent.

The primary revelation that I had before going into this session was that an important legal ground that the devil was using to push the Corona virus out into Europe, and the world, was globalisation and China’s role in it. My prophetic word that went out on the Elijah List on Friday night, March 20th, describes the revelation that God gave me as well as some conclusions for the world economic system and what God was doing though this shak-ing.

The revelation that I had was:

 • globalisation is not from God to the degree that it’s now being practiced and looks likely to be practiced.
 • superstates in which nations relinquish their national identities are not God’s will. I believe that a Confederal Europe” is more in line with God’s heart.
 • the snake (satan himself) is behind the release of this Corona virus.
 • that Wuhan Province, where the virus began, was the place where Chi-na was dedicated to the snake god millennia ago.
 • that the virus, even though it comes from bats, got into the food chain by the bats biting snakes that the Chinese people often eat raw. I also shared that Cindy Jacobs had prophesied over the Economic Summit and what we were doing, that God would use it to create a new econom-ic system according to His word and that when the economies of the na-tions were collapsing, God would slide His new system under the foun-dations of the nations. It’s interesting, and I believe significant, that our new National Center for Economics and Mutuality (a secular name for Jubilee Economics (Lev. 25)), was opened on March 9th. We were the last ceremony with a large group to be held at the Erasmus University in Rotterdam before they suspended classes and events due to the Coro-na virus. It seems like the time is now for God’s economy to emerge.

Robert Henderson shared a dream that he had and that Steve Schultz had put out on the Elijah List on March 10th. Robert was convinced that the Co-rona virus was first and foremost an attack on the world’s economies, and especially that of the USA.

Lynn Alderton (she and her husband are the new North American GPEC Directors) mentioned that Rebecca Greenwood had shared 1 Kings 8:33-40 during one of the SPAN Network meetings. In this passage Solomon asks the Lord to hear the prayers prayed from the temple and to be merci-ful to His people so that they can be forgiven and healed.

7 causes of pestilence in the Scriptures
During the session we dealt with 7 things from the Scriptures that can serve as open doors to pestilence:

 1. Nations have been hostile towards God. Ps. 2
 2. The nations rejected the Lord. Num. 14:11-12
 3. Rejecting God’s voice. Debt. 28:15
 4. Preoccupation with numbers. This was linked to the seeker-sensitive churches emphasis on filling the seats and compromising the message of the gospel.
 5. The prayerless Church. We as the Church haven’t taken our place in prayer. Isa. 14:10-12
 6. False prophecy related to a wrong/compromised message from the Church. Isa. 14:13-26
 7. Defilement of the House of God. Eph. 5:11-12

Important point
God is not in heaven angry. The enemy has said, “I have a legal right.” It’s our job as believers who know their authority in Christ. We petition the Court of Heaven by the blood of Jesus.

Some of the additional things that were prayed during the session were:

 • that the veil over the nations would be ripped, torn off and removed so that the nations would see and turn to God
 • Jude 20-23/Isa. 59:16
 • we silence those in the Church who would say that this is a judgement
 • that God would reset the economies and tear down the economic moun-tain of Mammon
 • we align ourselves with the word of God’s prophet, Chuck Pierce, that this plague would end at Passover
 • just like bronze is a weak metal and the snake was made from bronze, so the enemy is weakened. Micah 2:13/Isaiah 45
 • we annul every judgemental word that’s being spoken out by some in the Church. We declare that the ten spies with a negative report will not de-termine the destiny of the nations, but that which is written in the books in heaven about those nations, will determine their destinies. We silence wrong words and we release right words over the nations.

Hopeful picture
At the end of the prayer session, as we were waiting on the Lord for His response to what we had prayed, one of the prophets in the group saw a blank scroll with a pen that one, or several of us could take and write in it. This scroll represented the destiny of our nations and the message was that we, as the ecclesia of God need to be willing to take our responsibility to pray and act, and by so doing, to determine the destiny of nations.

Notulen Hemelse Rechtbank Sessie tegen Corona Virus

Arleen Westerhof – 20 maart, 2020

Op vrijdag 20 maart 2020 heeft er een Hemelse Rechtbank sessie via een Zoom call plaatsgevonden om God de Vader te vragen een oordeel uit te spreken over het Corona Virus. Deze sessie was gepland na een opmerking die Arleen had gemaakt naar Robert Henderson op dinsdag 17 maart; dat als er ooit een tijd was om een wereldwijde Rechtbank sessie te doen, dit die tijd is.

De Europese leiders van GPEC (Global Prayer and Empowerment Center[1]) evenals de leiders voor Noord Amerika, Afrika en Oceanië (Australië en Nieuw Zeeland) en de regionale directeuren van GPEC in Amerika deden mee aan de sessie. Dick en Arleen zijn de apostolische leiders voor GPEC in Europa. De dag voordat Arleen met Robert sprak hadden we ook een GPEC sessie via Zoom call gedaan, georganiseerd door de Europese operationele GPEC leiders Marie -Therese en Meindert Van, samen met 35 anderen die met ons meegingen naar de Hemelse Rechtbanken voor het Europese continent.

De eerste openbaring die Arleen kreeg voordat ze de sessie inging was een belangrijke legale grond is die de duivel gebruikt om het Virus Europa en de wereld in te krijgen; namelijk globalisatie en de rol van China daarin. Arleen’s profetische woord dat gepubliceerd is op Elijah List afgelopen vrijdag 20 maart gaat over de openbaring die God haar gaf samen met een aantal conclusies over de wereldwijde economie en wat God daarin doet in dit schudden.[2]

De openbaring die ze had was als volgt:

 • Globalisering is niet van God, zeker niet in de mate waarin dat nu realiteit is en waarschijnlijk zal blijven.
 • ‘Superstates’ waarin landen hun nationale identiteiten opgeven zijn niet Gods wil. Arleen gelooft dat een confederaal Europa meer in lijn is met Gods hart.
 • De slang, satan zelf, zit achter de uitbraak van het coronavirus.
 • De Wuhan provincie waar het virus begon is de plaats waar China is opgedragen aan de ‘slangengod’, honderden jaren geleden.
 • Dat het virus, ondanks dat het van vleermuizen afkomstig is, in de voedselketen terecht is gekomen doordat vleermuizen slangen hebben gebeten, die in China (rauw) door mensen worden gegeten. Arleen heeft ook gedeeld wat Cindy Jacobs geprofeteerd heeft over de Economic Summit en waar wij mee bezig zijn; dat God de Summit zal gebruiken om een nieuw economisch systeem te creëren naar Zijn Woord en dat als de economieën van deze wereld instorten, God Zijn nieuwe systeem onder de fundamenten zal schuiven van de verschillende landen. Het is interessant en ook significant dat ons nieuwe Centrum voor Economie & Wederkerigheid (een wereldse naam voor Jubeljaar Economie, Lev. 25) geopend is op 9 maart. Dat was de laatste ceremonie die heeft plaatsgevonden op de Erasmus Universiteit in Rotterdam voordat alle colleges en evenementen werden afgelast wegens Corona. Het lijkt erop dat dit de tijd is dat Gods economie op de voorgrond treedt.

Robert Henderson deelde een droom die hij heeft gehad en die Steve Schultz op de Elijah List had geplaatst op 10 maart. Robert was ervan overtuigd dat het Corona virus allereerst een aanval is op de economieën van de wereld, en vooral op die van de VS.[3]

Lynn Alderton (zij en haar man zijn die nieuwe Directeuren van GPEC voor Noord Amerika) noemde dat Rebecca Greenwood 1 Koningen 8:33-40 had gedeeld op één van de SPAN Network meetings. In die passage vraagt Salomo de Heer om de gebeden die opgezonden worden vanuit de tempel te (ver)horen en genadig te zijn voor Zijn mensen, zodat zij vergeving en genezing kunnen ontvangen.

7 oorzaken voor plagen in de Bijbel

Tijdens de sessie hebben we met 7 zaken afgerekend die volgens de Bijbel open deuren kunnen vormen voor de plaag;

 1. Landen die zich vijandig opstellen tegenover God. Ps. 2
 2. Landen die God verwerpen. Num. 14:11-12
 3. Het verwerpen van Gods stem. Debt(?) 28:15
 4. Te veel bezig zijn met aantallen. Dit heeft te maken met ‘seeker-sensitive’ kerken die de nadruk leggen op het hebben van een gevulde zaal en de boodschap van het evangelie compromitteren.
 5. De gebedsloze kerk. Wij hebben als kerk onze plaats niet ingenomen waar het aankomt op gebed. Jes. 14:10-12
 6. Valse profetie gelinkt aan een verkeerde / gecompromitteerde boodschap vanuit de Kerk. Jes. 14:13-26
 7. Verontreiniging van het Huis van God. Ef. 5:11-12

Belangrijk punt
God is niet kwaad in de hemel. De vijand heeft gezegd; ‘ik heb legale grond’. Het is onze taak als gelovigen die hun autoriteit in Christus kennen om aanspraak te maken op het bloed van Jezus in de Hemelse Rechtbank.

Sommige andere zaken waarvoor gebeden is tijdens de sessie zijn:

 • dat de sluier over de landen zou worden weggetrokken, afgescheurd en verwijderd zodat de landen zouden zien en zich tot God zouden wenden – Judas 20-23 / Jes. 59:16
 • we leggen degenen in de kerk het zwijgen op die zouden zeggen dat dit een oordeel is
 • dat God de economieën zou resetten en de economische berg van Mammon zou afbreken
 • we sluiten ons aan bij het woord van Gods profeet, Chuck Pierce, dat deze plaag op het Pascha zou eindigen
 • net zoals brons een zwak metaal is en de slang van brons is gemaakt, is de vijand verzwakt. Micha 2:13 / Jes. 45
 • we doen elk veroordelend woord teniet dat door sommigen in de kerk wordt uitgesproken. We verklaren dat de tien verspieders met een negatief rapport niet de bestemming van de landen zullen bepalen, maar dat wat in de hemelse boekrollen over die landen beschreven staat, hun bestemming zal bepalen. We leggen foute woorden het zwijgen op en we zetten de juiste woorden over de landen vrij.

Hoopvol plaatje Aan het einde van de gebedssessie, terwijl we op de Heer wachtten en op Zijn antwoord op wat wij hadden gebeden, zag één van de profeten in de groep een blanco boekrol met een pen, die één of meerdere van ons kon nemen en erin schrijven. Deze rol vertegenwoordigde de bestemming van onze landen en de boodschap was dat wij, als de Ecclesia van God, bereid moeten zijn onze verantwoordelijkheid te nemen om te bidden en te handelen, en daardoor de bestemming van landen te bepalen.

[1] https://gpec.world
[2] https://elijahlist.com/words/display_word.html?ID=23417 
[3] https://elijahlist.com/words/display_word.html?ID=23352