De Trump profetieën. Lessen voor de profetische beweging

Arleen Westerhof, Initiatiefnemer Nederlandse Profetische Raad

Joe Biden is de 46ste President van de Verenigde Staten geworden. Dit, in tegenstelling tot de vele profetieën van gerespecteerde profeten die beweerden van God aan hen had laten zien dat Donald Trump de verkiezingen zou winnen. Sommige hebben zelfs gezegd dat Trump met groot overmacht de verkiezingen zou winnen. Maar deze woorden zijn niet uitgekomen. Om te voorkomen dat profetie in diskrediet wordt gebracht en dat grote delen van de Kerk haar deuren sluit voor deze waardevolle en belangrijk gave is het belangrijk dat wij onze lessen hieruit leren.

Mijn drijfveer is altijd een gezond profetische cultuur te creëren geweest. Profetie kan een zegen zijn, maar het kan ook tot grote brokken leiden. In dit artikel bespreek ik een aantal mogelijke redenen waarom zoveel mensen op zo’n grote schaal het mis heeft kunnen hebben en wat wij als Gods profetisch volk hieruit moeten leren.

Geen valse profetie, maar wel inaccurate profetie vanuit de ziel

Eerst, ik geloof niet dat hier sprake is geweest van ‘valse’ profetie, maar wel van inaccurate profetie vanuit de ziel. Het woord ‘vals’ wordt afgeleid uit het Latijnse woord ‘fallere’ wat ‘liegen’ of ‘misleiden’ betekent. ‘Valse profetie’ is profetie die wordt gegeven met de bewuste intentie om mensen te misleiden. Dus valse profetie heeft met de motieven van het hart van de persoon die profeteert te maken en niet met het profetische woord zelf. De woorden over de overwinning van Donald Trump zijn m.i. inaccuraat geweest met geen intentie om mensen te misleiden.

In onze Living In Your Destiny Profetenscholen leren wij mensen dat alle profetische woorden moeten worden getoetst en, voor zo ver mogelijk, dat er ook naar het karakter worden gekeken van de persoon die het woord brengt. In andere woorden, onze karakters ondersteunen de woorden die wij brengen. Ik ken meerdere van de mensen persoonlijk die over een overwinning voor Trump hebben geprofeteerd. Zij zijn niet de soort mensen die anderen bewust om de tuin leiden. Ook moet ik zeggen dat ik meerdere vooraanstaande internationale profeten ken die niet over een overwinning van Trump hebben geprofeteerd. Toen ik ze vroeg waarom, hebben ze me vertelde dat God hun niet had verteld dat Trump zou winnen.

De vraag is dus duidelijk: wat is er hier gebeurd? Hieronder geef ik een aantal mogelijke verklaringen:

 1. De profetische woorden over de overwinning van Trump hadden overmoedig kunnen zijn. Er is een falen geweest om te onderscheiden wat uit de eigen ziel kwam (verstand, wil, mening, overtuiging, en doctrine) en wat uit de heilige Geest kwam. Soms willen wij zo erg dat iets waar blijkt dat wij denken dat als wij het willen dan wil God het ook (Eze. 14:4).
 2.  Sommige mensen hebben niet hun gebied van autoriteit in profetie (h)erkend. Wanneer wij ons mandaat niet erkennen is de kans groot dat wij fouten maken. 1 Kor. 14:3 zegt dat de gave van profetie bedoeld is voor bemoediging (of vermaning), troost en voor de opbouw van mensen. Vele mensen kunnen accuraat profeteren over mensen als ze in deze gave functioneren, maar niet iedereen is geroepen om over landen te profeteren.
 3. Mensen laten zich opzwepen en gaan mee met de massa’s door de profetische woorden van anderen te kopiëren.
 4. Het uitkomen van profetische woorden is voorwaardelijk. Profeten profeteren de wil en het hart van God, maar er zijn meerdere voorbeelden in de bijbel waarin de wil van God niet uitkwam vanwege de ongehoorzaamheid en de zonde van het volk. Het was Gods wil en hart dat het heel volk dat uit Egypte met Moses trok het land Kanaän zou intrekken. Door hun ongehoorzaamheid en ongeloof is dit niet gebeurd.
 5. Angst. Een profeet die ik uit Amerika ken heeft laten weten dat zij bedreigingen van christenen heeft gehad toen zij een aantal maanden geleden profeteerde dat Donald Trump de verkiezingen niet zou winnen. Ook is er scheiding gekomen in gezinnen en in families doordat een deel van de mensen op de ene kandidaat stemde en de het andere deel op de andere kandidaat. 
 6. Weten dat ze niet gehoord zouden worden. Een aantal profeten hebben laten weten dat zoveel van hun profetische vrienden overtuigd waren van een overwinning van Trump dat ze wisten dat ze niet gehoord zouden worden als ze iets anders profeteerden.

Partijdigheid

Wanneer we voor een specifieke kandidaat kiezen in ons profeteren lopen wij het gevaar dat wij onze geloofwaardigheid als profeten kwijt zullen raken. Wij zullen niet in staat zijn om een woord van correctie te brengen aan de persoon wiens kant wij hebben gekozen. Ook zal er niet naar ons geluisterd worden als God ons oproept een profetisch woord te geven aan de andere kandidaat(en).

In 1 Koningen 22, vier honderd profeten profeteerden dat God de overwinning in oorlog aan koning Ahab en Josafat zou geven. Alleen Micha, de profeet, profeteerde dat koning Ahab omgebracht zou worden. De vier honderd profeten wilden Ahab tevredenstellen met hun profeteren, maar Micha wilde alleen Gods goedkeuring hebben. Ook als het zou leiden tot zijn eigen dood.

Als iemand die profeten opleidt en coacht, zal ik nooit de voorkeur voor een specifiek politiek kandidaat uitspreken in mijn profeteren in het openbaar. Meerdere mensen hebben mij gevraagd wat ik dacht en ik ben hier niet op ingegaan omdat ik klaar moet staan om te gaan naar wie dan ook Hij mij naar toe stuurt.

Wat wij hieruit moeten leren

 1. Toets je profetische woorden en indrukken. De bijbel leert dat de verantwoordelijkheid om een profetisch woord te toetsen ligt altijd bij de mensen die het woord aanhoren: ‘Toets alles en behoud het goed.’ 1 Thess. 5:21. Het feit dat zoveel mensen verbaasd zijn met deze uitslag laat zien dat wij als Gemeente dit nog veel meer moeten toepassen.
 2. Erken de rol van geestelijke adviseurs in je leven en van profetische vaders en moeders in de Gemeente. ‘Door veel raadgevers komen plannen tot stand.’ Zij zullen je helpen om wijze te zijn in je profetische uitingen en in de beslissingen die je neemt. Te vaak handelen wij in het profetische op grond van ons ‘gevoel.’ Dit is zeer subjectief en te feilbaar om een fundament te vormen voor het nemen van belangrijke beslissingen: ‘Arglistig is het hart, boven alles, ja, ongeneeslijk is het, wie zal het kennen?’ (Jer. 17:9). 
 3. Wees nederigheid en leg verantwoording af voor de profetische woorden die je uitspreekt. Het is nodig om ‘sorry’ te zeggen wanneer wij fouten maken en daarvan proberen te leren. Let op! Dit is ook nodig voor iedere christen die in de gaven van de Geest functioneert, en niet alleen profeten.
 4. Laat de liefde van Christus prevaleren. Als je politieke voorkeur je doet afkeren van een broer/zus in de Here, dan ben je niet aan het functioneren in Gods liefde en al je openbaring betekent niets (1 Kor. 13:2).
 5. Houd Gods woord in acht en veracht de profetieën niet. Wij worden bevolen om niet te stoppen met profeteren, maar in plaats daarvan om ons te laten trainen hierin zodat wij de stem van God voor onszelf te horen en toe te passen.

Conclusie

De profetische beweging brak door in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Dit betekent dat hij een jonge beweging is in vergelijking met die van leraars en herders. Deze kennen wij sinds de reformatie 500 jaar geleden. Wel is het belangrijk dat de profetische beweging volwassen wordt. Het kijken naar wat er fout ging in deze situatie en het leren daarvan zal hierin een belangrijke rol spelen.

Een uitnodiging om in het vuur te staan

Arleen Westerhof,
Initiatiefneemster en leidster Nederlandse Profetische Raad,
November 2020

Samuel leefde en groeide op in de Tegenwoordigheid van de Heer. Het was een tijd van branden, toen de Heer de zonden van zijn priesters Eli en zijn zonen oordeelde. De Heer zei: “Ik zal voor Mij een trouwe priester doen opstaan; die zal doen zoals het in Mijn hart en Mijn ziel is. Voor hem zal Ik een blijvend huis bouwen, en hij zal alle dagen voor de ogen van Mijn gezalfde wandelen” (1 Sam. 2:35).

De Heer zegt: “IK BEN de Brandende. Ik sta midden in het vuur en ik roep tot jullie om erin te komen. Terwijl de strijd woedt, kom in het vuur en ontmoet Mij. Het zal niet meer uitgaan en binnenkomen zijn. Ik wil dat jullie bij Mij in het vuur blijven, zodat ik jullie kan reinigen, en zodat jullie op het nieuwe niveau van zalving kunnen staan dat ik uitgiet over de aarde.

“Daarna liet Hij mij de hogepriester Jozua zien, die voor het aangezicht van de Engel van de HEERE stond, terwijl de satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. De HEERE zei echter tegen de satan: De HEERE zal u bestraffen, satan! De HEERE, Die Jeruzalem verkiest, zal u bestraffen. Is deze Jozua niet een stuk brandhout dat aan het vuur ontrukt is? Nu was Jozua in vuile keren gekleed, terwijl hij voor het aangezicht van de Engel stond. Toen nam Hij het woord en zei tegen hen die voor Zijn aangezicht stonden: Trek hem die vuile kleren uit! Daarop zei Hij tegen hem: Zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en zal u feestkleren aantrekken. Vervolgens zei Ik: Laat hen een reine tulband op zijn hoofd zetten. Daarop zetten zij de reine tulband op zijn hoofd en trokken hem feestkleren aan, terwijl de Engel van de HEERE erbij stond. Toen verzekerede de Engel van de HEERE  Jozua: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Als u in Mijn wegen gaat en als u uw taak ten behoeve van Mij vervult, dan zult u ook Mijn huis besturen, en ook Mijn voorhoven bewaken, en zal Ik u omgang geven met hen die hier staan.” (Zacharia 3:1-3)

De Heer zegt: “Ik wil jou ontmoeten. Ik wil met jou spreken”.

De Heer zegt: “Ik wil jou ontmoeten. Ik wil met jou spreken. Ik wil jou uitzenden. En deze keer zal ik je niet alleen maar naar hen zenden die graag jouw woorden willen horen. Ik wil je naar hen zenden die een verhard hart hebben. Terwijl je bij Mij in het vuur staat, zul je jouw angst kwijtraken. En je zult Mijn woorden tot hen spreken, en of zij nou luisteren of je afwijzen, zij zullen weten dat Ik je heb gestuurd.”

Het lot van het land wordt beslist. Velen zijn in de vallei van de beslissing. Gods geest zweeft over de aarde en zegt: ‘Laat mijn volk gaan, zodat zij Mij kunnen aanbidden.”

Mijn profeten zullen zonder angst zijn. Zij zullen voor koningen staan. Tekenen en wonderen zullen door hen stromen, wanneer de krachtmetingen met de machten van het kwaad steeds meer toenemen. Dit zijn de dagen, wanneer goddeloze leiders net als Ahab tegen Elia zullen reageren. Zij zullen tegen Gods profeten zeggen: “U bent degene die Israël in het ongeluk stort!” (1 Kon. 18:17). De Profeten zullen horen, wat deze regeerders in hun geheime gesprekken zeggen, en hen ermee confronteren.

Tegenover de goedertierene toont U zich goedertieren, tegenover de oprechte man oprecht. Tegenover de reine toont U Zich rein, maar tegenover de slinkse toont U zich een Strijder. Want U verlost het ellendige volk, maar de hoogmoedige ogen vernedert U.’ (Psalm 18: 26 – 28)

PROFETISCH PANEEL MET SHARON STONE EN ARLEEN WESTERHOF

Arleen Westerhof heeft de afgelopen drie jaar de Europees Profetische Raad geleid samen met Sharon Stone. Sindsdien zijn de profetische stemmen in Europa volwassen geworden. 

Vanaf donderdag 6 augustus zullen Sharon en Arleen elke donderdag profeten ontvangen van binnen en buiten Europa om hun perspectieven te bespreken in de tijd waarin we leven. De deelnemers op 6 augustus zijn:

Bishop Bill Hamon – Christian International
Jane Hamon – Vision Church @ CI
Stacey Campbell – Shiloh Global

Datum: 6 augustus 2020
Tijd: 17.00 – 18.00 PM Central European Time

Kijk mee en luister naar wat deze profeten te zeggen hebben!

PROPHETIC PANEL HOSTED BY DRS. SHARON STONE AND ARLEEN WESTERHOF

For the past three years, Dr. Arleen Westerhof has co-led the European Prophetic Council together with Dr. Sharon Stone. Since then, the prophetic voices in Europe have matured.

Starting this Thursday, Aug. 6th, Drs. Sharon and Arleen will be hosting prophets from inside and outside Europe every Thursday to discuss their perspectives the times in which we’re living.

Joining us for this panel on Aug. 6th are:
Bishop Bill Hamon – Christian International
Jane Hamon – Vision Church @ CI
Stacey Campbell – Shiloh Global

Date: 6 August 2020
Time: 5.00 – 6.00 PM Central European Time

We look forward to you joining us to hear what these amazing prophets will have to share!

Het is tijd om een ommekeer te proclameren!

Arleen Westerhof

Op zondag 15 April was ik in aanbidding toen ik opeens de stem van God hoorde; “Het is tijd om een ommekeer te proclameren. Er is leven na Corona en het is tijd om de ommekeer te proclameren!”

Gods hart gaat uit naar de mensheid en naar Zijn hele schepping: “Noach bouwde een altaar voor de HEER; daarop bracht hij brandoffers van al het reine vee en alle reine vogels. De geur van de offers behaagde de HEER, en hij zei bij zichzelf: Nooit weer zal ik de aarde vervloeken vanwege de mens, want alles wat de mens uitdenkt, van zijn jeugd af aan, is nu eenmaal slecht. Nooit weer zal ik alles wat leeft doden, zoals ik nu heb gedaan. Zolang de aarde bestaat, zal er een tijd zijn om te zaaien en een tijd om te oogsten, zal er koude zijn en hitte, zomer en winter, dag en nacht – nooit komt daar een einde aan.” (Gen. 8:20-22).
 
Velen van ons zijn bezig met bekering van persoonlijke en nationale zonde. Dat is een aangename geur geweest voor God, en nu is het tijd om het begin van Zijn tijd van genade en gunst uit te roepen.
 
“En Lamech leefde honderd twee en tachtig jaar, en hij verwekte een zoon. En hij noemde zijn hem Noach, en hij zei: ‘Deze zal ons troosten over ons werk, en over de smart van onze handen, vanwege het aardrijk, dat de HEERE vervloekt heeft!’” (Gen. 5:28-29).

Dit beschrijft precies het seizoen waar we in zijn geweest. Vrijwel alles waar we mee bezig waren is tot stilstaan gekomen. We hebben geen andere keuze gehad dan te rusten en we hebben Gods’ troost nodig gehad.

Nu zegt de Geest van God, “Er is meer!”.

“Maar Noach vond genade in de ogen van de HEERE. Dit zijn de geslachten van Noach.
Noach was een rechtvaardig, oprecht [ integer, vol waarheid, zonder smet, gezond, zonder vlek, rein en rechtvaardig] man in zijn geslachten. Noach wandelde met God.” (Gen. 6:8-9).


Slechts twee mensen in de hele Bijbel worden in deze precieze bewoording omschreven – Noach en Enoch. “En Enoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God nam hem weg” Gen. 5:24).

Zowel Noach als Enoch waren rechtvaardig en hadden een kwaliteitsrelatie met God die maakte dat zij opgemerkt werden in de Hemelse Rechtbanken. Dat is de plek waar God ons naartoe leidt.

God koos ervoor om Noach op de aarde te laten terwijl Hij Enoch opnam. Noach en zijn gezin hadden nog een roeping om te vervullen. Ieder van ons afzonderlijk is hier omdat Noach met God wandelde! Noach en zijn familie hadden de verantwoordelijkheid om de aarde opnieuw
te bevolken en vorm te geven na de vloed. Nu dat wij een nieuwe weg zijn ingeslagen hebben wij ook de taak om onze maatschappij en systemen opnieuw vorm te geven, samen met God.

Chuck Pierce profeteerde eerder dat 2020 het jaar is van ‘pey’. Dit is het jaar waarin profetische decreten van belang zijn. In dit nieuwe post-Corona tijdperk geven wij vorm aan de wereld om ons heen door wat we uitspreken.
Dus spreken wij uit en verklaren wij in de naam van Jezus dat:
–    Dit Corona virus is vervloekt en spoedig zal sterven.
–    De zieken zullen genezen.
–    Dit een tijd van ‘reset’ voor onze economieën is en dat de economische berg van Mammon afgebroken zal worden.
–    De recessie en de economische neergang die voorspeld zijn voor onze landen lang niet zo dramatisch zullen zijn als verwacht en dat onze economieën sneller er sterker terug zullen komen dan we dachten.
–    De sluier die nu over de volken ligt weggerukt zal worden zodat zij God zullen zien en zich tot Hem keren. Wij zetten de Grote Oogst van Zielen nu vrij!
 
Een uitnodiging.
Terwijl ik op de Heer bleef wachten herinnerde Hij mij eraan dat er, net als in de tijd van Noach, een nieuwe, lege boekrol is. De boekrol staat voor de bestemming van onze landen.
We zijn gereset en niets zal meer hetzelfde zijn. Als wij als de Ekklesia van God de decreten uitvaardigen die God in onze mond legt en actie ondernemen aan de hand van de openbaring die Hij ons geeft, zullen wij de bestemming van de landen vormgeven.

Profetisch woord van Cindy Jacobs voor Nederland 2020

Hieronder zie je het filmpje van Cindy Jacobs met een krachtig woord voor Nederland over de aankomende tijd. Laat jezelf bemoedigen…

Notes Global Courtroom Session Against the Corona Virus

Arleen Westerhof – March 20th, 2020

On Friday March 20th, 2020 a Courts of Heaven prayer session took place to petition God, the Father, for a judgement against the Corona virus. The session was planned in response to a suggestion that I had made to Rob-ert Henderson on Tuesday March 17th that if ever there was a time to en-ter the Courts of Heaven for a global session, it’s now.

The Global Prayer and Empowerment Center continental leaders for Eu-rope, North America, Africa and Oceana (Australia and New Zealand) in addition to the GPEC US regional directors for the Pacific Northwest and the Northeast were present on the call. Dick and I are the GPEC apostolic leaders for Europe. The day before I spoke to Robert, we had done a GPEC call, arranged by the GPEC Europe Operational Directors Marie-Therese and Meindert Van, with 35 participants to enter the Courts of Heaven for the European continent.

The primary revelation that I had before going into this session was that an important legal ground that the devil was using to push the Corona virus out into Europe, and the world, was globalisation and China’s role in it. My prophetic word that went out on the Elijah List on Friday night, March 20th, describes the revelation that God gave me as well as some conclusions for the world economic system and what God was doing though this shak-ing.

The revelation that I had was:

 • globalisation is not from God to the degree that it’s now being practiced and looks likely to be practiced.
 • superstates in which nations relinquish their national identities are not God’s will. I believe that a Confederal Europe” is more in line with God’s heart.
 • the snake (satan himself) is behind the release of this Corona virus.
 • that Wuhan Province, where the virus began, was the place where Chi-na was dedicated to the snake god millennia ago.
 • that the virus, even though it comes from bats, got into the food chain by the bats biting snakes that the Chinese people often eat raw. I also shared that Cindy Jacobs had prophesied over the Economic Summit and what we were doing, that God would use it to create a new econom-ic system according to His word and that when the economies of the na-tions were collapsing, God would slide His new system under the foun-dations of the nations. It’s interesting, and I believe significant, that our new National Center for Economics and Mutuality (a secular name for Jubilee Economics (Lev. 25)), was opened on March 9th. We were the last ceremony with a large group to be held at the Erasmus University in Rotterdam before they suspended classes and events due to the Coro-na virus. It seems like the time is now for God’s economy to emerge.

Robert Henderson shared a dream that he had and that Steve Schultz had put out on the Elijah List on March 10th. Robert was convinced that the Co-rona virus was first and foremost an attack on the world’s economies, and especially that of the USA.

Lynn Alderton (she and her husband are the new North American GPEC Directors) mentioned that Rebecca Greenwood had shared 1 Kings 8:33-40 during one of the SPAN Network meetings. In this passage Solomon asks the Lord to hear the prayers prayed from the temple and to be merci-ful to His people so that they can be forgiven and healed.

7 causes of pestilence in the Scriptures
During the session we dealt with 7 things from the Scriptures that can serve as open doors to pestilence:

 1. Nations have been hostile towards God. Ps. 2
 2. The nations rejected the Lord. Num. 14:11-12
 3. Rejecting God’s voice. Debt. 28:15
 4. Preoccupation with numbers. This was linked to the seeker-sensitive churches emphasis on filling the seats and compromising the message of the gospel.
 5. The prayerless Church. We as the Church haven’t taken our place in prayer. Isa. 14:10-12
 6. False prophecy related to a wrong/compromised message from the Church. Isa. 14:13-26
 7. Defilement of the House of God. Eph. 5:11-12

Important point
God is not in heaven angry. The enemy has said, “I have a legal right.” It’s our job as believers who know their authority in Christ. We petition the Court of Heaven by the blood of Jesus.

Some of the additional things that were prayed during the session were:

 • that the veil over the nations would be ripped, torn off and removed so that the nations would see and turn to God
 • Jude 20-23/Isa. 59:16
 • we silence those in the Church who would say that this is a judgement
 • that God would reset the economies and tear down the economic moun-tain of Mammon
 • we align ourselves with the word of God’s prophet, Chuck Pierce, that this plague would end at Passover
 • just like bronze is a weak metal and the snake was made from bronze, so the enemy is weakened. Micah 2:13/Isaiah 45
 • we annul every judgemental word that’s being spoken out by some in the Church. We declare that the ten spies with a negative report will not de-termine the destiny of the nations, but that which is written in the books in heaven about those nations, will determine their destinies. We silence wrong words and we release right words over the nations.

Hopeful picture
At the end of the prayer session, as we were waiting on the Lord for His response to what we had prayed, one of the prophets in the group saw a blank scroll with a pen that one, or several of us could take and write in it. This scroll represented the destiny of our nations and the message was that we, as the ecclesia of God need to be willing to take our responsibility to pray and act, and by so doing, to determine the destiny of nations.

Notulen Hemelse Rechtbank Sessie tegen Corona Virus

Arleen Westerhof – 20 maart, 2020

Op vrijdag 20 maart 2020 heeft er een Hemelse Rechtbank sessie via een Zoom call plaatsgevonden om God de Vader te vragen een oordeel uit te spreken over het Corona Virus. Deze sessie was gepland na een opmerking die Arleen had gemaakt naar Robert Henderson op dinsdag 17 maart; dat als er ooit een tijd was om een wereldwijde Rechtbank sessie te doen, dit die tijd is.

De Europese leiders van GPEC (Global Prayer and Empowerment Center[1]) evenals de leiders voor Noord Amerika, Afrika en Oceanië (Australië en Nieuw Zeeland) en de regionale directeuren van GPEC in Amerika deden mee aan de sessie. Dick en Arleen zijn de apostolische leiders voor GPEC in Europa. De dag voordat Arleen met Robert sprak hadden we ook een GPEC sessie via Zoom call gedaan, georganiseerd door de Europese operationele GPEC leiders Marie -Therese en Meindert Van, samen met 35 anderen die met ons meegingen naar de Hemelse Rechtbanken voor het Europese continent.

De eerste openbaring die Arleen kreeg voordat ze de sessie inging was een belangrijke legale grond is die de duivel gebruikt om het Virus Europa en de wereld in te krijgen; namelijk globalisatie en de rol van China daarin. Arleen’s profetische woord dat gepubliceerd is op Elijah List afgelopen vrijdag 20 maart gaat over de openbaring die God haar gaf samen met een aantal conclusies over de wereldwijde economie en wat God daarin doet in dit schudden.[2]

De openbaring die ze had was als volgt:

 • Globalisering is niet van God, zeker niet in de mate waarin dat nu realiteit is en waarschijnlijk zal blijven.
 • ‘Superstates’ waarin landen hun nationale identiteiten opgeven zijn niet Gods wil. Arleen gelooft dat een confederaal Europa meer in lijn is met Gods hart.
 • De slang, satan zelf, zit achter de uitbraak van het coronavirus.
 • De Wuhan provincie waar het virus begon is de plaats waar China is opgedragen aan de ‘slangengod’, honderden jaren geleden.
 • Dat het virus, ondanks dat het van vleermuizen afkomstig is, in de voedselketen terecht is gekomen doordat vleermuizen slangen hebben gebeten, die in China (rauw) door mensen worden gegeten. Arleen heeft ook gedeeld wat Cindy Jacobs geprofeteerd heeft over de Economic Summit en waar wij mee bezig zijn; dat God de Summit zal gebruiken om een nieuw economisch systeem te creëren naar Zijn Woord en dat als de economieën van deze wereld instorten, God Zijn nieuwe systeem onder de fundamenten zal schuiven van de verschillende landen. Het is interessant en ook significant dat ons nieuwe Centrum voor Economie & Wederkerigheid (een wereldse naam voor Jubeljaar Economie, Lev. 25) geopend is op 9 maart. Dat was de laatste ceremonie die heeft plaatsgevonden op de Erasmus Universiteit in Rotterdam voordat alle colleges en evenementen werden afgelast wegens Corona. Het lijkt erop dat dit de tijd is dat Gods economie op de voorgrond treedt.

Robert Henderson deelde een droom die hij heeft gehad en die Steve Schultz op de Elijah List had geplaatst op 10 maart. Robert was ervan overtuigd dat het Corona virus allereerst een aanval is op de economieën van de wereld, en vooral op die van de VS.[3]

Lynn Alderton (zij en haar man zijn die nieuwe Directeuren van GPEC voor Noord Amerika) noemde dat Rebecca Greenwood 1 Koningen 8:33-40 had gedeeld op één van de SPAN Network meetings. In die passage vraagt Salomo de Heer om de gebeden die opgezonden worden vanuit de tempel te (ver)horen en genadig te zijn voor Zijn mensen, zodat zij vergeving en genezing kunnen ontvangen.

7 oorzaken voor plagen in de Bijbel

Tijdens de sessie hebben we met 7 zaken afgerekend die volgens de Bijbel open deuren kunnen vormen voor de plaag;

 1. Landen die zich vijandig opstellen tegenover God. Ps. 2
 2. Landen die God verwerpen. Num. 14:11-12
 3. Het verwerpen van Gods stem. Debt(?) 28:15
 4. Te veel bezig zijn met aantallen. Dit heeft te maken met ‘seeker-sensitive’ kerken die de nadruk leggen op het hebben van een gevulde zaal en de boodschap van het evangelie compromitteren.
 5. De gebedsloze kerk. Wij hebben als kerk onze plaats niet ingenomen waar het aankomt op gebed. Jes. 14:10-12
 6. Valse profetie gelinkt aan een verkeerde / gecompromitteerde boodschap vanuit de Kerk. Jes. 14:13-26
 7. Verontreiniging van het Huis van God. Ef. 5:11-12

Belangrijk punt
God is niet kwaad in de hemel. De vijand heeft gezegd; ‘ik heb legale grond’. Het is onze taak als gelovigen die hun autoriteit in Christus kennen om aanspraak te maken op het bloed van Jezus in de Hemelse Rechtbank.

Sommige andere zaken waarvoor gebeden is tijdens de sessie zijn:

 • dat de sluier over de landen zou worden weggetrokken, afgescheurd en verwijderd zodat de landen zouden zien en zich tot God zouden wenden – Judas 20-23 / Jes. 59:16
 • we leggen degenen in de kerk het zwijgen op die zouden zeggen dat dit een oordeel is
 • dat God de economieën zou resetten en de economische berg van Mammon zou afbreken
 • we sluiten ons aan bij het woord van Gods profeet, Chuck Pierce, dat deze plaag op het Pascha zou eindigen
 • net zoals brons een zwak metaal is en de slang van brons is gemaakt, is de vijand verzwakt. Micha 2:13 / Jes. 45
 • we doen elk veroordelend woord teniet dat door sommigen in de kerk wordt uitgesproken. We verklaren dat de tien verspieders met een negatief rapport niet de bestemming van de landen zullen bepalen, maar dat wat in de hemelse boekrollen over die landen beschreven staat, hun bestemming zal bepalen. We leggen foute woorden het zwijgen op en we zetten de juiste woorden over de landen vrij.

Hoopvol plaatje Aan het einde van de gebedssessie, terwijl we op de Heer wachtten en op Zijn antwoord op wat wij hadden gebeden, zag één van de profeten in de groep een blanco boekrol met een pen, die één of meerdere van ons kon nemen en erin schrijven. Deze rol vertegenwoordigde de bestemming van onze landen en de boodschap was dat wij, als de Ecclesia van God, bereid moeten zijn onze verantwoordelijkheid te nemen om te bidden en te handelen, en daardoor de bestemming van landen te bepalen.

[1] https://gpec.world
[2] https://elijahlist.com/words/display_word.html?ID=23417 
[3] https://elijahlist.com/words/display_word.html?ID=23352

Een profetisch woord en bloem van hoop voor Nederland

Op vrijdagavond 13-3-2020 was ik intens aan het bidden over het Corona-virus. Toen opende ik de Bijbel en las slechts één vers: ‘Iedereen zal zijn als een opgejaagde gazelle, als schapen die niemand bijeenbrengt. Iedereen zal zich wenden naar zijn eigen volk, en iedereen zal vluchten naar zijn eigen land.’ Jes. 13:14 (HSV)

Mijn mond viel open. Dit was precies wat er in de wereld aan het gebeuren was! Grenzen gingen dicht. Mensen keerden terug naar hun eigen land. Het Corona-virus had het onmogelijke veroorzaakt … Landen sloten hun grenzen, het luchtverkeer stopte en iedereen vluchtte naar zijn geboorteland. 
Ik bad: “Heer, wat wilt u hiermee zeggen?” Toen liet hij me 2 Kronieken 7:13-14 zien: Wanneer Ik de hemel sluit, zodat er geen regen valt, of wanneer Ik de sprinkhaan gebied om het land te verslinden, of wanneer Ik pest onder Mijn volk zend en Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ík vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen. (HSV)

De Heer zegt dat als mensen zullen bidden, zich bekeren en hun zonden belijden en Gods aangezicht zoeken… God het land zal genezen.

Droom van de slang
Die avond had ik een droom. In de droom zat ik op mijn knieën en vroeg God om genade voor mijn familie en om onze zonden te vergeven. In de droom claimde ik het bloed van Jezus over ons lichaam, geest en ziel en dankte Jezus dat Hij de prijs voor onze zonden heeft betaalt. Opeens zag ik een grote slang op ons afkomen. Maar terwijl ik aan het bidden was, werd zijn kop er afgehakt. De slang bleef kronkelen, maar had geen kop meer en kon ons niet bijten. 
Het was duidelijk: de slang vertegenwoordigde een kwaadaardige aanval en werd geassocieerd met het Corona-virus. Maar God zei dat als we bidden, ons zullen bekeren en zijn aangezicht zoeken, hij de kop van de slang zal afhakken. In de droom ging dit vooral over Nederland.

Voor Nederland: Gele narcissen groeien uit oude straten. Vroeg in de ochtend kreeg ik een visioen en zag ik verschillende oude zwart-wit foto’s van Nederlandse straten. Toen zag ik opeens een gele narcis groeien tussen de oude zwarte-witte geplaveide stenen en hoorde ik de woorden: “Volgend jaar”. 
De narcis is een van de belangrijkste bloemen van Nederland. De narcis vertegenwoordigt onze hoop.. God zegt… er is hoop. Wees niet bang. Er komt een tijd van beproeving. Maar als we bereid zijn te bidden en ons bekeren van de zonden, dan zal God de kop van de slang afhakken en spoedig zal de gele narcis uit de oude straten beginnen te groeien en leven brengen en opwekking brengen naar ons land.

Veel mensen hebben geprofeteerd over een aankomende opwekking en ze vragen zich nu af: “Wat is er aan de hand?” Ik geloof nog steeds dat de opwekking zal komen. Opwekking komt vaak na een tijd van beproeving, omdat de vijand probeert de opwekking tegen te houden. Wees dus niet bang tijdens de plagen. In een tijd van moeilijkheden gaan we de kracht van God zien. Hoe groter de weerstand, hoe groter de opwekking. Bid ondertussen Psalm 91, 23 en 18 over uw familie en verkondig het bloed van Jezus over de deurposten van uw huizen, uw harten, uw families en vrienden. Er is kracht in het bloed van Jezus en deze plaag zal u voorbij gaan. 

A prophetic word and a flower of hope for the Netherlands 13-3-2020 

I was praying about the Corona virus intensely. Then I opened the Bible and read just one verse: “Everyone in Babylon will run about like a hunted gazelle, like sheep without a shepherd. They will try to find their own people and flee to their own land.”

My jaw dropped. This was exactly what was happening in the world! Borders were closing. People were returning to their own land. The Corona virus had caused the impossible to happen. Countries were closing their borders, air traffic was stopping and everyone was fleeing back to their native land. 
I prayed: “Lord, why are you showing me this?” Then he showed me 2 Chronicles 7:13-14 “When I shut up the heavens so that there is no rain, or command locusts to devour the land or send a plague among my people, if my people, who are called by my name, will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and I will forgive their sin and will heal their land.”

I feel like the Lord is saying if people will humble themselves and pray and seek His face and turn from their wickedness the God will heal the land

Dream of the snake
Then I had a dream. In the dream, I was on my knees asking God for grace upon my family and to forgive our sins. In the dream, I prayed the blood of Jesus over our bodies, minds, and souls and thanked Jesus that He paid the price for our sins. Then suddenly I saw a big snake coming toward us. But as I was praying its head was chopped off. It kept wriggling in front of me, but had no head and couldn’t bite us.

It was clear: The snake represented an evil attack and was associated with the Corona virus. But God said that if we humble ourselves and pray, and repent of our sins and seek His face, then he will cut off the head of the snake. In the dream, we especially needed to intercede for the Netherlands and also for all nations.

The Netherlands: Yellow daffodils growing from back and white stones
. Early in the morning, I had another vision and saw several old black and white pictures of the Netherlands. Then I suddenly saw a bright yellow daffodil growing from between the old cobbled stone roads. The daffodil is one of the main flowers of the Netherlands. It represents our hope.
So do not fear. From the ancient cobbled streets of the Netherlands God will bring forth hope. 
God is saying… there is hope. Do not fear. There will be a time of trial. But if we are willing to pray and humble ourselves before God and repent for the sins of our nation, then God will cut off the head of the snake and soon the yellow daffodil will start to grow out of the ancient streets and bring colour, life and revival back to our country.  

Many people have prophesied about a coming revival and are now wondering, “What’s going on?” I still believe the revival will come. Revival often comes after a time of trial, because the enemy tries to stop it. So don’t be afraid during the plagues. In times of trouble, we are seeing the power of God. The greater the resistance, the greater the revival. Meanwhile, pray Psalms 91, 23 and 18 over your family and proclaim the blood of Jesus to be on the doorposts of your homes, your hearts, your families and friends. There is power in the blood of Jesus and this plague will pass you by.

Bio Jennifer Guetta (ENG) is a Dutch-American speaker, author and Biblical archaeologist, with a Jewish background, who had a supernatural encounter with Jesus. She has an MA from Leiden University and worked for six years as the supervisor of the Megiddo Expedition in Israel. In 2013 Jennifer had a confrontation with the spirit world through kabbala and nearly lost her life. But in the midst of her battles, Jesus revealed himself in dreams and visions and set her free. Jesus then called her to plant hope in the hearts of men by showing that God is real, still speaks today and that miracles transcend science. Jennifer started Plant Hope Israel ministries and travels throughout the world telling her testimony. Her heart is to illustrate Gods supernatural power, to see the gifts of the Holy Spirit released in the lives of people, to restore history, educate on the spirit realm, to build bridges between Israel and the church, stimulate unity in the church, celebrate the Biblical feasts, and to testify of the wonders of God so that every person will know that Jesus is alive and loves them. For more information see: www.planthopeisrael.com and 
www.jenniferguetta.com

Jennifer Guetta
Directeur Plant Hope Israel

Bio Jennifer Guetta (NL) is een Nederlands-Amerikaanse spreekster, auteur en bijbels archeoloog met een joodse achtergrond. Jennifer heeft een bovennatuurlijke ontmoeting met Jezus had. Ze behaalde haar Masters graad aan de Universiteit Leiden en werkte zes jaar als begeleider van de Megiddo-expeditie in Israël. In 2013 had Jennifer een confrontatie met de geestelijke wereld door kabbala en verloor daarbij bijna haar leven. Maar midden in haar strijd openbaarde Jezus zich aan haar in dromen en visioenen en maakte haar vrij. Jezus riep haar toen op om hoop in de harten van mensen te planten door te laten zien dat God echt is, nog steeds spreekt en dat wonderen de wetenschap overstijgen. Jennifer begon de Plant Hope Israël bediening en reist de hele wereld over om haar getuigenis te delen. Haar hart is om Gods bovennatuurlijke kracht te demonstreren, om de gaven van de Heilige Geest te zien stromen in de levens van mensen, om de geschiedenis te herstellen. Jennifer geeft onderwijs over de geestelijke wereld en zet zich in om bruggen te bouwen tussen Israël en de kerk, om eenheid in de kerk te stimuleren, de Bijbelse feesten te vieren, en om te getuigen van de wonderen van God zodat iedereen zal weten dat Jezus leeft en van hen houdt. Voor meer informatie ga naar: www.planthopeisrael.com en www.jenniferguetta.com. 

Nieuwe strategieën en het geluid van hoop en leven!

Vanochtend was ik een eind aan het lopen en bidden. Toen ontving ik dit:
“Ik zag een sappig stuk fruit. Steeds meer druk kwam erop. Alsof een onzichtbare hand het sap eruit wilde persen. Uiteindelijk barste het fruitstuk en kwam het sap er met grote kracht uitspuiten. 


‘The wealth of the wicked is stored up for the righteous.’ Wanneer de crisis over is zullen er veel mensen tot nieuwe inzichten zijn gekomen. Het zijn de stemmen van hoop, leven en geloof die zullen oogsten, juist ook financieel. Er zal een periode van flattening komen. Grote uitschieters in de wereld zullen komen te vallen of verschuiven naar de Kerk. Dit gaat om business en rijkdom. Ik zag van die grote pieken (net als in een grafiek) vallen en anderen verschuiven doordat mensen toto geloof komen in deze periode. Dat maakt dat ze verschuiven naar de Kerk. Maar tegelijkertijd zullen ook in de Kerk-wereld dingen vallen. Kerken, bedieningen etc. Ik zie dingen tot z’n einde komen, maar ook een tijd van het opkomen van nieuwe dingen. Het is een tijd van druk, de vraag is: wie/wat kan de druk aan en overleven? 
Blijf sterk staan en het geluid laten klinken van hoop en leven! Ontwikkel nieuwe strategieën met God die niet geënt zijn op de tijd vóór deze crisis, maar alleen vanuit Gods blauwdruk. Deze wereld zal niet weer hetzelfde zijn.”

Jarno van Dijk en zijn vrouw Liesbeth zijn de stichters van Kingdom Culture Ministries en zijn fulltime werkzaam in binnen en buitenland. Jarno heeft een apostolische boodschap over het Koninkrijk van God en hoe de Kerk bovennatuurlijk haar plek moet innemen in deze wereld. www.kingdomculture.nl

New strategies and the sound of hope and life!

This morning while I was walking and praying I received the following:
I saw a juicy piece of fruit. The pressure on it kept increasing. It was as if an invisible hand wanted to squeeze the juice out of it. Eventually, the piece of fruit burst and the juice squirted out with great power. 


‘The wealth of the wicked is stored up for the righteous.’ When this crisis is over many people will have received new insights. Those who are the voices of hope, life, and faith will reap a harvest, especially a financial one. There is a period of flattening coming. Great outliers in the world will fall or shift to the Church. This relates to business and riches. I saw large peaks (like in a graph) falling and others shifting because people are coming to faith. This means that they move to the Church.  At the same time, however, things in the Church-world will fall. Churches, ministries, etc. I see things coming to an end, but it will also be a time of new things coming up. It’s a time of pressure and the question is who or what can survive the pressure?
Stand strong and release the sound of hope and life! Receive God’s blueprint for new strategies for this new time we have entered. The world will not be the same again. 

Jarno van Dijk and his wife Liesbeth are the founders of Kingdom Culture Ministries. They are traveling fulltime both nationally and internationally, and are based in the Netherlands. Jarno has an apostolic message about the Kingdom of God and how the Church should supernaturally take her place in the world. www.kingdomculture.nl

Prophetic word from Cindy Jacobs about the Netherlands and Brexit

Prophetic word from Cindy Jacobs about the Netherlands and BrexitNov. 11th, 2019

There are some nations that I desire to be sheep nations in the EU, but they’re being held back by the constitution of the EU. So the Lord says, “Watch and see how I realign and do some things in the European Union that people have thought were not possible. For I have a remnant,” says the Lord. And the Lord says, “The remnant is going to rise in Europe.” And the Lord says, “Those nations that want to be ‘goat nations’ in the EU, I’m going to start separating them. I’m going to start pushing them to the side economically.”  
And the Lord says, “There is a righteous remnant in the European community.” And the Lord says, “The Netherlands. the Netherlands, the Netherlands, I am getting ready to bring a Reformation to the Netherlands.” And the Lord says, “The ground is crying out for the Netherlands to rise up and be, even though you’re small, to be mighty as a voice in the European Union.” And the Lord says, “I’m going to bring this Brexit. I’m getting ready to realign. Brexit is a sign of realignment.” 

But the Lord says, “It’s going to be an indicator to the’ sheep nations’ in the European Union. And the Lord says, “You will see with this shift, one European nation after the other aligning with Israel.” And the Lord says, “People thought it was impossible.” But I prophesy over the Netherlands, “God has appointed and anointed you to align with Israel.’

Note about ‘Sheep nations’
When we talk about ‘Sheep nations” we’re referring to what Jesus spoke about in Matthew 24. “Sheep nations” are those nations that will be judged favorably by God at the Judgement Seat of Christ. They are nations that turn their hearts to God and that walk according to His commands, including in regards to their relationship with Israel.


Profetisch woord van Cindy Jacobs over Nederland en Brexit 11 Nov. 2019

Er zijn een aantal landen waarvan Ik wil dat ze schaap naties zijn in de EU, maar zij worden tegengehouden door de grondwet van de Europese Unie. Dus de Heer zegt; ‘kijk hoe Ik dingen doe en rechtzet binnen de EU waarvan men dacht het niet mogelijk was. Want Ik heb een overblijfsel’, zegt de Heer. En de Heer zegt: ‘dit overblijfsel gaat opstaan in Europa’. En de Heer zegt: ‘die landen die geit-landen willen zijn in Europa ga ik apart zetten. Ik ga ze doormiddel van economie aan de kant zetten.’ En de Heer zegt: ‘Er is een rechtvaardig overblijfsel in de Europese gemeenschap.’
En de Heer zegt ‘Nederland, Nederland, Nederland, Ik ben bezig een Reformatie te brengen in Nederland’. En de Heer zegt: ‘De grond roept het uit voor Nederland om op te staan, ook al is het een klein land, en een machtige stem te zijn in de Europese Unie.’ En de Heer zegt: ‘Ik ga Brexit tot stand brengen. Ik ben bezig met een nieuwe afstemming. Brexit is een teken van nieuwe afstemming.’ Maar de Heer zegt: ‘Het zal een indicatie zijn voor de ‘schaap naties’ binnen de Europese Unie’. En de Heer zegt: ‘je zult deze verschuiving zien, het ene Europese land na het andere zal achter Israël gaan staan.’ En de Heer zegt: ‘Mensen dachten dat het onmogelijk was’. Maar ik profeteer over Nederland, ‘God heeft je geroepen en gezalfd om achter Israël te gaan staan.’

Opmerking over ‘schaap naties’
Wanneer we het hebben over ‘schaap naties’ bedoelen we waar Jezus het over heeft in Mattheus 24. Schaap naties zijn die landen die worden vrijgesproken bij het oordeel voor de Rechterstoel van Christus. Het zijn landen die hun hart naar God hebben toegekeerd en wandelen in Zijn bepalingen, ook met betrekking tot hun relatie met Israël.

Woord voor 2020

‘In 2020 is het tijdperk begonnen van volken en epische veldslagen in de Geest die de geschiedenis in zullen gaan’

Arleen Westerhof, Oprichter en directeur van de Nederlands Profetische Raad & Co-Facilitator van de Europese Profetische Raad (European Prophetic Council)

“Toen zei Hij die op de troon zat:” Zie, ik maak alle dingen nieuw ” (Op. 21: 5). 

“En de natiën van hen die gered zijn, zullen in het licht wandelen, en de koningen van de aarde brengen hun glorie en eer erin … En zij zullen de glorie en de eer van de natiën erin brengen”  (Op. 21:24 , 26).

In januari 2019 profeteerde ik dat er deuren openstaan ​​in de Geest die nog nooit eerder open zijn geweest in ons leven. In het afgelopen jaar hebben velen wonderbaarlijke deuren zien open gaan – voor landen, voor opwekking, voor promotie in de Geest én in het natuurlijke, en voor de vervulling van profetische woorden waar ze al jaren op hadden gewacht!

Dit jaar zegt de Heer: ‘Je bent door de poorten gegaan. Je bevindt je in een geheel nieuwe ruimte. Nu is het tijd om verder te gaan en het land in te nemen!’

2020 markeert het begin van een decennium dat de geschiedenis ingaat als de Eeuw van de Landen. Epische veldslagen in de Geest zullen leiden tot ongekende vooruitgang van het Koninkrijk, de Grote Oogst die binnenkomt, landen die worden gedoopt en cultuuroorlogen die worden gewonnen. Een nieuw niveau van autoriteit wordt verbonden aan de verkondiging van profetische woorden.

ONGEKENDE VOORUITGANG VAN HET KONINKRIJK
In 2010 zag ik tijdens een tijd van 40 dagen vasten en gebed met onze gemeente een visioen van de Heer. In dit visioen zag ik veel christenen aan de grens van de woestijn en het Beloofde Land staan. Ze waren feest aan het vieren, want ze hadden de woestijn overleefd en waren uitgelaten! Terwijl ze God prezen en Hem aanbaden, gebeurden er vele wonderen en tekenen. Ze stonden het Beloofde land vanaf de grens te bewonderen en hadden het erover hoe geweldig het leven zou worden nu ze hier waren aangekomen.

Ik was erg verrast toen de Heer mij in datzelfde visioen de situatie liet zien, maar dan enkele jaren later. Gedenkstenen waren opgericht om het grote werk van God te gedenken, dat Hij hen door de woestijn had geleid. Er waren ook veel kerken gestart en sommige van deze groeiden geweldig. De mensen waren echter nog steeds bij de grens met het Beloofde Land.

Toen Hij me de situatie liet zien, huilde ik. Een hele generatie had op de grens geleefd en was daar ook gestorven, zonder ooit het Beloofde Land in te gaan. Destijds schreef ik: “Dit zal gebeuren omdat velen van ons zich niet hebben gerealiseerd dat een doorbraak (opwekking) nog niet de overwinning zelf is. Ook na een doorbraak zijn er nog veldslagen om te uit vechten. Doorbraak is het komen in een positie van waaruit we verder kunnen optrekken naar de totale overwinning (hervorming en transformatie). ”

Gelukkig heeft God het laatste decennium gebruikt om onze kijk op Zijn Koninkrijk te veranderen. Zaken zijn nu gereed voor een nieuwe beweging van de Geest zoals de wereld die nog nooit heeft gezien. Het Beloofde Land ligt vóór ons en de stem van de Heer roept: ‘Je strijd is niet tegen vlees en bloed. Het is tegen machten, heersers en geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten (Ef. 6:12). Er is veel terrein verloren gegaan en er zijn cultuuroorlogen die nog moeten worden uitgevochten. Ik beloof dat Ik bij je zal zijn als je erop uit trekt wanneer je het geluid van Mijn stem hoort. Dit is een tijd van visitaties uit de Hemel waarin Ik gewone mannen en vrouwen zal laten beseffen wie ze in Mij zijn – krachtige mannen en vrouwen met moed! Sta dus op in uw kracht en (her) neem uw landen in!’ (Richteren 6:14).

Ik zie een boodschapper-engel kriskras over de aarde gaan en uitroepen: ‘Dit is niet de tijd om achter over te leunen. Het is een dappere nieuwe wereld en het is tijd dat de helden opstaan ​​en het land innemen'(Matt. 11:12).

“Maar de mensen die hun God kennen, zullen sterk zijn en grote daden uitvoeren” (Dan. 11: 32b).

DE GROTE OOGST
‘En Hij zei tegen hen: ‘Ga de hele wereld in en verkondig het evangelie aan elk schepsel. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden; maar wie niet gelooft, zal worden veroordeeld. En deze tekenen zullen de gelovigen volgen: in Mijn naam zullen zij demonen uitwerpen; zij zullen met nieuwe tongen spreken; zij zullen slangen oppakken; en als ze iets dodelijks drinken, zal het hen in het geheel niet deren; zij zullen op de zieken de handen leggen en zij zullen herstellen.‘ (Mark. 16: 15-18).

​​In de Geest staan grote deuren open voor de prediking van het evangelie (1 Kor. 16: 8-9; 2 Kor. 2:12). Deze deuren blijven ook in het volgende decennium geopend. Een golf van de kennis van God zal over de hele aarde gaan. Regeringen en parlementen die vroeger goddeloze agenda’s hadden, zullen hun bijeenkomsten beginnen met gebed. Scholen (waaronder veel openbare scholen) zullen hun deuren openen voor gebed. We zullen grootschalige, nationale gebedsbijeenkomsten zien die worden uitgezonden op grote commerciële en openbare televisiezenders. “Is iets te moeilijk voor mij?” zegt de Heer.

Een verschuiving in de gebedsbeweging en de oogst
Er vindt een verschuiving plaats in de gebedsbeweging nu God een Geest van vrijmoedigheid over Zijn voorbidders uitstort. In dit nieuwe tijdperk zullen we een sterke toename van ‘Strijdende Gebedshuizen’ zien. Gebedshuizen die strijd voeren in de Geest en weten hoe ze hun autoriteit in de Hemelse Rechtbanken kunnen gebruiken worden opgericht om de toenemende demonische aanvallen op Gods kinderen teniet te doen. Strategische niveaus van voorbede zullen samen met evangelisatie worden ingezet om de oogst van zielen te zien binnenkomen. De Geest van de Heer zegt: “Het is tijd voor de oogst!”

Regio’s van grote oogst
Grote delen van de oogst zullen binnenkomen uit de landen die het meest gesloten zijn voor het evangelie. “Noord-Korea en het Midden-Oosten zijn van mij!”, zegt de Heer. Kijk naar de ‘Zijderoute’ die China creëert. Het is Mijn weg, en elk van die 40 landen tussen de oostkust van China en het Midden-Oosten, zal onherroepelijk worden veranderd door de prediking van het evangelie van Jezus Christus. ”

Tijd voor de wedergeboren kerk
Een ander vruchtbaar veld voor evangelisatie zal de kerk zijn. Velen kennen Hem, maar kennen Hem ook niet. Ik hoor de Heilige Geest zeggen: “Het is tijd voor de wedergeboren kerk!” Tekenen en wonderen zullen gemeengoed zijn als de Heilige Geest begint te vallen in kerken en de mensen het Koninkrijk binnenbrengt. Kerken die hun deuren hiervoor sluiten en zich enkel willen baseren op een intellectueel christendom zullen in dit nieuwe decennium niet kunnen blijven staan.

Een nieuw-apostolisch tijdperk
Het is niet langer alleen de tijd van de evangelist. Dit nieuwe decennium zal ook bekend staan ​​als het ‘Nieuw-Apostolische Tijdperk’. Ongewone tekenen en wonderen zullen samengaan met de prediking van het evangelie en de kerk zal terugkeren naar een apostolische positie om landen in te nemen.

Vervolging van de kerk
“De vervolging van de kerk zal toenemen, maar Ik zend Mijn evangelisten uit”, zegt de Heer. “Ze zullen overal zijn – op straathoeken, op scholen, in de media, op internet – overal! Het is een nieuwe D-day. Elke nieuwe golf van vervolging zal ervoor zorgen dat de golf van evangelisatie in omvang en snelheid toeneemt. ”Voor het einde van dit decennium zal het geluid van het evangelie van Jezus Christus de aarde hebben bedekt.”

DE LANDEN GEDOOPT EN DE CULTUUR OORLOGEN GEWONNEN!
“En Jezus kwam tot hen en zei:‘ Alle autoriteit in de hemel en op aarde is aan mij gegeven. Ga daarom op weg en maak discipelen van alle volken, en doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest en leer hen om alle dingen te onderhouden die Ik u geboden heb; en zie, Ik ben altijd bij u, zelfs tot het einde van de tijd” Amen.” (Mattheüs 28: 18-20).

We zijn niet alleen geroepen om individuen te dopen. We zijn ook geroepen om hele landen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 2020 markeert het begin van een vernieuwd mandaat: het evangelie voor elke stam, taal, land en invloedssfeer op de planeet. Dit zal leiden tot het ‘grote herstel’ als we de strijd om de cultuur aangaan.

De landen behoren Jezus toe en culturele transformatie is de sleutel. Systemen en instellingen die nu in de greep zijn van Babylon (de geest van de antichrist) zullen worden teruggewonnen voor de Heer als Hij goddelijk geïnspireerde strategieën voor de transformatie van invloedssferen geeft aan Zijn kinderen en hen uitstuurt om die te gaan implementeren. Het is de tijd van bediening op de werkplek! Velen die bidden en deze strategieën ontvangen, zullen ook degenen zijn die geroepen zijn om ze te implementeren en uit te voeren.

Het lot van de landen en Israël
Het lot van de landen wordt in dit nieuwe decennium beslist. Degenen die zich op de juiste wijze opstellen tegenover de Heer en Israël, zullen Hem hun glorie (het beste dat hun cultuur te bieden heeft) brengen, zowel hier op aarde als in de eeuwigheid. “De stad (het nieuwe Jeruzalem) had geen zon of maan nodig om erin te schijnen, want de glorie van God verlichtte het. Het Lam is zijn licht. En de natiën van hen die gered zijn, zullen in haar licht wandelen, en de koningen van de aarde zullen hun glorie en eer erin brengen ”(Op. 21: 23-24).

EEN NIEUW NIVEAU VAN AUTORITEIT MET DE PROCLAMATIE VAN HET PROFETISCH WOORD
Vorig jaar schreef ik: “Bij de schepping zweefde Gods Geest over de wateren. Opeens barstte het geluid van Zijn stem uit: “Er zij licht!” Toen was er licht. 

Dit seizoen gaat over de kracht van het geluid dat wij namens God over de aarde moeten laten klinken. Als we bovennatuurlijk geïnspireerde decreten uitvaardigen en tot aanzijn roepen wat we in de Geest zien en horen, zal God er een nieuw niveau van bovennatuurlijke kracht aan verlenen, verbonden aan het profetische, zodat het (menselijkerwijs gesproken) onmogelijke mogelijk wordt en zich hier op aarde manifesteert.”

In 2020 zal een nieuwe generatie profeten als Elia opstaan. Deze profeten zullen voor koningen en heersers komen ​​en het woord van de Heer verkondigen. Ze zullen zeggen: “Op basis van mijn woord zal dit specifieke ding gebeuren, zodat u weet dat er een God in de hemel is die de zaken van mensen regeert.” God zal de woorden van Zijn profeten gestand doen en Zichzelf onthullen als El Shaddai door de nieuwe kracht die met de profetische bediening gepaard gaat, die landen doet wandelen in hun bestemmingen en in de timing van God.

Dit is de tijd waarin God zegt: “Vraag Mij en IK ZAL u de naties als uw eigendom geven!”  (Ps. 2: 8)

Een woord over het Corona Virus

Dit schudden is niet om te vernietigen, maar om te transformeren
Een woord over het Corona Virus
Arleen Westerhof, Nederlands Profetische Raad

Over het coronavirus zegt de Heer ‘Wanneer ik van de aarde omhoog geheven word, zal ik iedereen naar mij toe halen’ (Joh 12:32, NBV). Deze tekst verwijst naar Jezus die aan het kruis omhoog geheven werd. Terwijl ik op de Heer wachtte bleef ik een beeld krijgen van een replica van een giftige slang, gemaakt van brons, die op een staak omhoog geheven werd: ‘Toen stuurde de HEER giftige slangen op de Israëlieten af, die hen beten, zodat velen van hen stierven. Daarop ging het volk naar Mozes. ‘We hebben gezondigd, ‘zeiden ze, ‘want we hebben de HEER en u verwijten gemaakt. Bid tot de HEER dat hij ons van die slangen verlost.’ Mozes bad voor het volk, en de HEER zei tegen hem: ‘Laat een slang maken en bevestig die op een staak. Iedereen die gebeten is en daarnaar kijkt, blijft in leven.’ Mozes liet een koperen slang maken en bevestigde die op een staak. En iedereen die door een slang gebeten was en opkeek naar de koperen slang, bleef in leven.’ (Num. 21:6-9).

De slang en Gods oordeel
In het boek Genesis lezen we dat de slang verantwoordelijk was voor de intrede van dood, vernietiging en ziekte in de wereld. De slang loog tegen Adam en Eva, en zij kozen ervoor om onafhankelijk van God te gaan handelen.  ‘Jullie zullen helemaal niet sterven’, zei de slang. ‘Integendeel, God weet dat jullie ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad.’ Gen 3:4-5. Dit is uit dezelfde geest als waar Jesaja het over heeft; ‘O morgenster, zoon van de dageraad, hoe diep ben je uit de hemel gevallen. Overwinnaar van alle volken, hoe smadelijk lig je daar geveld. Je zei bij jezelf: Ik stijg op naar de hemel, boven Gods sterren plaats ik mijn troon. Ik zetel op de toppen van de Safon, de berg waar de goden bijeenkomen. Ik stijg op tot boven de wolken, ik evenaar de Allerhoogste.’ (Jes. 14:12-14)

De houding van Jezus was totaal anders; ‘Wanneer u de Mensenzoon hoog verheven hebt’, ging Jezus verder, ‘dan zult u weten dat ik het ben, en dat ik niets uit mijzelf doe, maar over deze dingen spreek zoals de Vader het mij geleerd heeft. Hij die mij gezonden heeft is bij mij; hij heeft me niet alleen gelaten, omdat ik altijd doe wat hij wil.’ In Numeri 21 nam God juist datgene wat dood en vernietiging had gebracht en veranderde dat door Zijn kracht in een bron van leven. Veel later werden de dood van Jezus aan het kruis en Zijn opstanding de ultieme levensbron voor ons allemaal!

Gods oordeel over de slang in Genesis 3 was duidelijk; ‘God, de HEER, zei tegen de slang: ‘Vervloekt ben jij dat je dit hebt gedaan, het vee zal je voortaan mijden, wilde dieren wenden zich af; op je buik zul je kruipen en stof zul je eten, je hele leven lang. Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare, zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel.’ (Gen. 3:14-15). Wat ik mij niet realiseerde toen ik dit beeld zag, was dat de regio Wuhan, waar het virus begon, de plaats is waar China ooit is opgedragen aan de slang. God is bezig om de werken van de slang aan het licht te brengen (dood, vernietiging en instabiliteit) in onze dagen.

Ik geloof dat God tot ons probeert te spreken door het corona virus. Wat ik Hem hoor zeggen zowel op grote schaal als op persoonlijk niveau is:

 1. Het is tijd om onze blik omhoog te richten en te kijken naar Jezus, onze bron van leven (Joh. 3:14-16). Laat je niet afleiden door angst.
 2. ‘Corona’ betekent kroon. Er is echter maar Eén die de kroon draagt, en dat is Jezus Christus: ‘Ik ben de HEER, dat is mijn naam. Ik deel mijn majesteit niet met een ander, noch de lof die mij toekomt met een beeld’ (Jes. 42:8).
 3. Globalisering is niet Zijn idee. God is de Schepper van volken (Gen. 11). Hij is Degene die heeft bepaald dat er talen, etniciteit en geografische grenzen zouden zijn. Het was nooit Zijn plan dat één land andere landen zo zou domineren als China dat nu doet. We moeten onze wereldwijde internationale handel herzien.
 4. Als volken en als individuen moeten we onze unieke identiteit en roeping in Christus gaan koesteren. We kunnen die niet zomaar overboord gooien of verkopen in de naam van financiële vooruitgang. Volgens Arthur Burke is Nederland bijvoorbeeld geroepen om een ‘gever land’ te zijn. Dat houdt in dat concepten als rentmeesterschap en zorg voor anderen erg belangrijk voor ons zijn. Wij zijn geroepen om zegeningen door te geven in onze families. Wij zijn geroepen om systemen te ontwikkelen die voortkomen uit een heilig leven en intimiteit met God. Amerika is een ‘profeet/leider’ land waarin concepten als vrijheid en het helpen van mensen om te wandelen in hun roeping belangrijk zijn. [Ref. http://blueridgevineyard.org/wp-content/uploads/sites/133/2018/01/Redemptive-Gifts-Class-Notes-for-website.pdf]. ‘Superstaten’, waarin landen hun nationale identiteit opgeven, zijn niet Gods idee. Ook het idee van een verenigd Europa is niet van Hem.

Schudden
God doet alles schudden op dit moment. Hij is Degene achter al deze opschudding. Dit is waar voor ons als individuen maar ook waar voor ons als volken: Destijds deed zijn stem de aarde beven, nu heeft hij deze belofte gedaan: ‘Nog eenmaal zal ik de aarde doen beven, en met de aarde ook de hemel.’ Met dat ‘nog eenmaal’ wordt bedoeld dat wat geschapen is, wankelt en verdwijnt, zodat alleen blijft wat onwankelbaar is’ (Heb. 12:26-27). Het Griekse woord in de bron tekst voor ‘verdwijnt’ in dit vers is ‘metathesis’, wat betekent: ‘verplaatst [worden] van één plaats naar een andere’. Het betekent echter ook ‘verandering’. Dat is belangrijk, want dit schudden is niet ter vernietiging (ondanks dat het pijnlijk is), maar ter transformatie.

In dit seizoen waarin God de ‘pauze knop’ heeft ingedrukt van onze economieën en onze levens, is het tijd dat we Hem toestaan om diep in ons te werken. We moeten Hem toestaan om alle angst, pijn en drukte uit ons leven weg te nemen. Als we dat doen, zal Hij ons veranderen en klaarmaken voor de geweldige en positieve werken van God die hierna zullen komen!

Profetisch Woord Chuck Pierce 2020

Chuck Pierce word for Netherlands
God has plans for the Netherlands together with Belgium and Germany. Chuck explains the time we are living in. Again: not a time to relax or wait but a time to step into the move of God. There will be a mighty move of God but it will not be like the old moves. It will be apostolic and prophetic of nature. Chuck prophecies that our nation will play a key role in this. So listen to what the Lord is saying through His prophets.

Chuck Pierce woord Nederland
God heeft plannen voor Nederland samen met België en Duitsland. Chuck legt de tijd uit waarin we leven. Nogmaals: geen tijd om te ontspannen of te wachten, maar een tijd om in de beweging van God te stappen. Er zal een machtige beweging van God zijn, maar het zal niet zijn zoals de oude bewegingen. Het zal apostolisch en profetisch van aard zijn. Chuck profeteert dat ons land hierin een sleutelrol zal spelen. Dus luister naar wat de Heer door zijn profeten zegt.

Chuck Pierce 2020, Prophetic word

Profetisch Woord Arleen Westerhof – Get Ready for 2020.

Arleen Westerhof, Get Ready for 2020!
It’s a new time and it’s time to take our lands. It’s not a season to sit back and relax. The Lord is moving and those who want to see transformation need to move with Him. It’s time to stop pushing God’s words about revival and reformation into the future. Revival is here NOW! Reformation is here NOW! Arleen talks about how to stand in those prophetic words and see them become reality in your life now.
Arleen also discusses a new “giant” that everyone who wants to see transformation come will have to battle against in this new era. Many are experiencing opposition from this giant and God has given His strategies for victory. Listen and hear how you can overcome.

Zaterdag 11 januari 2020 heeft het event Get Ready for 2020 plaats gevonden. Arleen heeft haar profetisch woord gedeeld voor 2020 en hiermee handvatten en tools gegeven om door te pakken en toegerust het nieuwe jaar in te stappen. Wil jij het nog eens terug luisteren? Dat kan hieronder:

Get-Ready-Ochtend-Arleen-Westerhof

Word of the Lord for 2019 from Arleen Westerhof

2019 A NEW VISITATION

The Spirit of the Lord is saying that it is time for a new visitation. This time however new really does mean new. God is breaking things off of our lives and ministries, even things that He gave us in the past, in order to prepare us for what’s to come. While we honour what’s been done before, in this season we cannot afford to model our lives or our ministries after what happened in the past. If we do we will miss what God is doing now. We have never been this way before.

In Genesis 18 Abraham was sitting in front of his tent during the heat of the day. All of a sudden he looked up and saw three men standing in front of him. What Abraham did next catalysed destiny for he and Sarah. He stood up and and he ran to meet them. The arrival of these men wasn’t convenient and it wasn’t expected. At first, he didn’t even realise that it was the Lord! Abraham however interrupted what he was doing in order to host the men. His being wiling to interrupt his plans resulted in the fulfilment of God’s promise for the son that they had been waiting on for more than 20 years! (Gen. 18:10)

The Spirit of God is saying the same thing to us: “This time next year!” There are doors in heaven that have never been open before in our lifetimes and these doors won’t stay open for long. This is the season of “the great interruption” and we have to be prepared to act. Those who are prepared to interrupt and adjust their own plans and schedules as God intervenes will see new doors for personal breakthrough and kingdom advancement open.

Other areas that the Lord is touching this year
A new level of authority attached to the proclamation of the prophetic word
At Creation God’s Spirit hovered over the waters. Suddenly the sound of His voice burst forth: “Let there be light!” and there was light. This season is about the power of the “sound” that God is calling us to release on the earth. As we speak and call forth what we hear in the Spirit, God will release a new level of supernatural power, joined to the prophetic, so that the impossible (humanly speaking) becomes possible and manifests here on the earth. It’s time to get out our old prophetic words that have yet to be fulfilled and remind heaven and hell of what has been said until they come to pass.

A new generation of Elijah prophets raised up
2019 will also see a new generation of Elijah prophet raised up that will stand before kings and rulers and proclaim the word of the Lord. They will say, “At my word, this specific thing will happen so that you may know that there is a God in heaven who presides over the affairs of men.” God will back up the words of His prophets and will display Himself as “El Shaddai” through this new release of signs, wonders and miracles in the prophetic. Psalm 2:8 This is the year in which God says, “Ask of Me and I will give you the nations.”

A shift in the Prayer Movement and harvest
There’s a shift occurring in the Prayer Movement as God pours out a Spirit of boldness on His intercessors. Contending Houses of Prayer, Houses of Prayer that wage war in the Spirit and know how to use their authority in the Courts of Heaven, will be raised up to counter the increase in demonic attack against God’s children. Strategic level intercession will be released to run together with evangelism to see the harvest of souls come in. The Spirit of the Lord is saying: “It’s harvest time!”

Revival flying together with Reformation
The Spirit of God is thrusting many of HIs people, especially the Millennial generation, into the spheres of Influence in society and some of us will need to go back to school to prepare ourselves. I hear the voice of the Lord asking, “Are you willing to lay down your life, pick up your cross and go where He sends you, even if it’s into government or business?” It’s no longer business as usual, especially in business, economics and government. Not long ago the Lord woke me up at night and said, “Heaven is not in crisis and I have the solutions for the world’s most pressing problems. My people however aren’t asking me for them!” God is out for nothing less than the total transformation of our societies. He’s out to heal business and government in order to heal the world.

Word of the Lord for Europe 2019

INTRODUCTION TO THE 2019 WORD OF THE LORD FOR EUROPE

This is the word given through a compilation of European Prophets, after our September 2018 gathering, host by Dr. Sharon Stone and Arleen Westerhof in Amsterdam.

 • There are variables that can affect the timing and/or coming to pass of these words:
 • All prophecy not contained in Scripture is conditional.
 • A prophecy may take longer than one calendar year to come to pass. Some [will] take
  many years to fulfill.

It is possible that prophetic warnings will cause either the person or the nation to repent
and so turn away the judgment prophesied. Biblically, this happened when Jonah
prophesied to Nineveh and the city repented, causing God to relent.

2019 European Prophetic Consensus
New means new!

The voice of the Lord is saying, “See! Behold I am doing something new!” (Isa. 43:19) The word “new” however this time really does mean new. It’s not a better version of the old, or of what already exists. God is breaking things off, even things that were of Him in a past season, to create room for His “new.” He’s doing this because what worked well in the past will not serve us well for where is taking us now. The things He’s breaking off include structures, governments, long-standing political alliances. Out of the apparent desolation of the crumbling and tearing down of made-made structures new things will be born.

This generation won’t just defend territory it already holds. It will go out and take new territories for the kingdom of God. We’re going from revelation to revival to reformation (not necessarily in that order). We’ll go into this season very quickly and we’ll have to be prepared to act on God’s revelation for our nations. Speak forth His will! Call it forth! Do what He shows you to do. As we do, we’ll move from revival into the fruit of reform. It’s a season of RE-BIRTHING, RE-FORMING and RE-LEASING.

The Holy Spirit is releasing grace for restructuring. It’s time to get structured and to get organised. New structures for running businesses, economies, churches and governmental systems will be released. (Isa. 61:4)

An increasing weight of glory
There will be an increasing weight of glory as God takes the church through a season of radical purification and (re)establishing the truth. This will lead to a reverential fear of the Lord coming back to the church as God reveals Himself as HOLY.

As the level of glory rises and there will be powerful visitations of God on the earth accompanied by a new release of signs, wonders and miracles that will affect entire cities. God is raising up a new breed of Elijah prophet that will stand before kings and rulers of nations, declaring “At my word this will happen so that you will know that there is a God in heaven who rules over the affairs of men!” It’s a time for extreme manifestations of the Kingdom and the power of God on the earth!

Release of the evangelists
The Revival fire of the Holy Spirit is being combined with the fire of evangelism. This combination will cause a new harvester anointing to come upon us like we have not seen before (Luke 10:2). We hear the Holy Spirit saying, “It’s time for the harvest and for the release of the harvesters in Europe!” Thousands upon thousands will come into the kingdom of God in Europe as the harvesters are raised up and released into the harvest fields.

The rise of strategic intercession to counter increased manifestations of the occult, antisemitism and a claim on the millennial generation
There will be an increase in the collisions between light and darkness as manifestations of the occult intensify in our nations. The persecution of Christians will increase across the continent as well as antisemitism. There is also a battle raging for the youth and the millennial’s across Europe. The enemy has released a spirit of hopelessness that is driving many to contemplate suicide. The Spirit of the Lord is calling us to pray without ceasing. It is urgent that intercession, and especially strategic level prophetic intercession, be done to counter this onslaught on the Kingdom of God. It’s time to contend in prayer until our nations are propelled into their destinies!

Individual European nations
Albania
There is a roar that is about to take place. It will be initiated by the roar of the Lion of the Tribe of Judah. His roar will awaken the sleeping lions of the Tribe of Judah in the land. This roar will cause sudden shifts in spiritual the atmosphere. These sudden shifts will have a domino effect in the surrounding nations and will lead to a shaking throughout all of Europe.

Austria
God is looking for those who will pray, praise and prophesy into a virtually spiritually empty atmosphere. While 84% of Austrians believe in God (high for Europe), few have met Jesus personally. Rates of suicide, abortion and alcoholism indicate the great need for God’s hope. God is working with you to bring change into your atmosphere.

Belgium
Belgium has been called The Crossroads of Western Europe. God wants to create a spiritual juncture and joining place, for the will of heaven to be manifested on earth.

Finland
Finland still has a calling to create an atmosphere of reconciliation and to build bridges of unity between nations. This will be facilitated by an increase of the fivefold ministry working together in the nation.

France
The enemy has marked France for destruction because of its spiritual heritage. It is necessary for intercessors to rise up and build a spiritual wall around the nation. Begin to cooperate now with God’s grace, His agenda, and His plan for you and God Himself will fight with you and for you.

Germany
God is putting new people in place and is changing structures to execute God’s will.
Munich, Jesus is positioned to sing over you with joy.

Greece
The Lord is passing the mantel of authority for leadership to a new generation. From this will come a new breed of politician that God has been preparing during the last decade. This new breed will lead Greece according to God’s own kingdom plans and purposes. 2019 will see and era of Kingdom Reformation begin for Greece.

Hungary
There will be a change in the spiritual atmosphere in Hungary and in all of Europe. Heaven will touch earth in more and more places leading to a spiritual climate change. (Isa. 25:7) “And He will destroy in this mountain the face of the covering cast over all people, and the veil that is spread over all nations.” A covering will be lifted off of the nations and in its place, the glory of the Spirit of God will appear. This will result in big crusade events.

Netherlands
Now is the time! The Lord is in a hurry and it’s God’s time for The Netherlands and for Europe. Now is the time to step out in faith and to do those things that seemed impossible before. There will be more emphasis on worship. As worship increases the winds of refreshing and the fire of the Holy Spirit, will go from one place to another. Revival fires will turn into harvest fires that will bring awakening and reformation to the nation, and to the nations.

Slovenia
Arise and Shine Slovenia for your light has come! (Isa. 61:1) God is raising the water level in Slovenia and the knowledge of the Lord will spread throughout the nation. An increased hunger for the gifts of the Holy Spirit will move the Church from just having a survival mentality, to walking in the level of power and authority that she has been entrusted with. God is uniting the Church in Slovenia and is raising up all of the members of the fivefold ministry. (Eph. 4:11-14) It’s harvest time in Slovenia and the first fruits of this harvest will come from the families. Sons and daughters who do not know Christ will turn to Him. (Isa. 60:4)

Spain
Spain is going through heavy realignments and adjustments. Old structures are being changed and the Lord is preparing Spain for a wave of revival that will sweep the Peninsula. Mediterranean countries carry a fire and passion that will melt the icy structures of humanism and logic. In the past this fiery passion burned but it was ruled by religiosity. Now however it will be fed by the love for the Lord.

Switzerland
The Lord is saying that it’s a new day for Switzerland. Just like the nations were gathered together at Pentecost and the Holy Spirit was poured out, God is getting set to pour out His Spirit once again. Those originally from Latin American and Africa will contribute greatly to outreach and to bringing in the harvest in Switzerland.

UK
The Brexit will remove a yoke from the UK. They will in turn receive a new anointing for destiny. (Isa. 10:27) “The burden will be taken away from your shoulder, the yoke from your neck and the yoke will be destroyed because of the anointing oil.” The current political instability and the ensuring financial challenges will create a new humility in the church that will drive her to their knees.

Young Christian artists will burst into areas of influence in the arts and media with songs, spoken word, music, film, art, etc. They will bring hope to a despairing generation of teenagers and millennial’s in language that they can understand.

God is releasing new creativity and insights for a new banking template. This will be accompanied by a new burst of entrepreneurship in the UK. Wealth will come into the nation as new trade agreements are made and new trading routes are opened.

 

 

Word of The Lord for 2018 By Cindy Jacobs

I hope you all had a wonderful, happy new year. This is the season where we like to share with you what God has been saying for 2018, and I’m very excited about this year.

What I have with me is a compilation of some words that came from the Apostolic Council of Prophetic Elders and the Global Prophetic Consultation in November 2017, which people say was one of the most historic events they have ever been to in their lives. It’s so good, and we know that God has given us a great harvest. We had prophets from around the world sharing together prophetically what they’re hearing for the upcoming season. There’s a theme that developed for 2018, and this common theme is that it’s gonna be a good year.

You know, 2017 was a very difficult time of uncertainty for so many of us. There were terrorist acts, riots, political unrest, and division. As we look on the world news, we have the threat of North Korea looming over the world. We had natural disasters here in the U.S., with fires and flooding across the nation. But, in the midst of it, I found myself starting to feel really good, and people looked at me like, “Are you crazy? Why are you feeling good right now?” Because I’m seeing what God is bringing.

lees meer »»

ACPE Word of the Lord for 2019

By Cindy Jacobs

I want share with you what God has been saying for 2019, and I’m very excited about everything ahead. lees meer »»

2016, Het jaar van Gods verbond en van de glorie van God op de aarde

Inleiding

Woord voor 2016 van Arleen Westerhof
Het seizoen waar wij ons in nu bevinden begon in 2012. In ons Nederlandse Profetische Raad woord voor 2012 was ‘Verplaatst je!’ één van de sleutelwoorden . De Gemeente is een nieuw tijdperk van opwekking en reformatie binnen gegaan en een nieuwe ‘ras’ van priester-koningen werd hiervoor opgericht door God. Toen hebben wij geschreven:

‘Apostelen en profeten zullen opstaan die de wijsheid, strategieën en genade hebben om mensen te mentoren en te discipelen. Deze mensen zullen op hun beurt in staat zijn om grote bedrijven te leiden als directeuren, als ondernemers, als leiders in de maatschappij en in de landen. Apostelen en profeten zullen niet alleen gemeentes stichten en bouwen. Zij zullen ook de bovennatuurlijke blauwdrukken hebben voor het managen en het herbouwen van verwoeste steden en natiën. Profeten zullen regeringen dienen en helpen met het vorm geven aan vernieuwing in het onderwijs, de economie, etc. ‘

De gebedsbeweging zou beginnen een grote rol hierin te spelen. Dit was ook het jaar waarin God een aantal van ons begon uit te dagen om te bidden voor praktische wijsheid om de problemen van deze wereld op te lossen, vooral de economische crisis. Dit heeft geleid tot o.a. de ‘European Economic Summit’ die afgelopen september (2014) in Amsterdam plaatsvond. lees meer »»

2015, Tien keer beter!

2015, Tien keer beter!

Nederlandse Profetische Raad woord voor 2015

Van Arleen Westerhof

Bekijk hier de video’s van de toespraak

2015 is het jaar waarin wij de ongeëvenaarde vooruitgang van het Koninkrijk van God in de natiën zullen zien. Onze besef van de betekenis van de boodschap van het Evangelie van het Koninkrijk is aan het volwassen worden en een nieuw zendingsmandaat wordt vrijgegeven aan de Gemeente van Jezus Christus: ‘Het evangelie voor elk land, taal, stam en invloedsfeer op de aarde.’

De Geest van God is bovennatuurlijke wijsheid en creativiteit aan het vrijzetten in een maat die wij sinds het tijdperk van Josef, Daniël en Salomo niet hebben gezien. Er is een gevoel van urgentie dit jaar als de ogen van de Here heen en weer gaan over de aarde, zoekende naar diegenen die durven te geloven dat zij natiën kunnen transformeren in Zijn naam en die bereid zijn om de wijsheid te ontvangen die Hij voor onze tijd wil uitstorten.

Daniël in Babylon

Wij leven in tijden die lijken op de tijd waarin Daniel leefde. De overheden en het geestelijke klimaat in vele van onze landen zijn niet meer Christelijk. In Europa zijn wij zelfs Christofobisch geworden. Het Bijbelse boek Daniël is dus voor ons zeer relevant. Ieder van ons wordt nu opgeroepen om een Daniël in Babylon te zijn. Het boek werd geschreven in een tijd van nationale crisis. Het volk was in ballingschap, de tempel was vernietigd en ze leefden in één van de meeste goddeloze rijken in de geschiedenis – Babylon!

Daniël nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij zich niet zou hoeven te ontreinigen.’ (Dan. 1:8).

Daniëls levenswijze van intimiteit met God had zijn vrucht afgeworpen. Hij had God eerder toegestaan om Zijn processen in zijn leven te bewerken. Dit betekende dat tegen de tijd dat hij in ballingschap werd weggevoerd, hij een man met een zeer goed karakter geworden was. Hij was zo verliefd op God dat hij bereid was om alles op te geven, zelfs zijn eigen leven als het moest, om Zijn Here to gehoorzamen. In dit seizoen gaan wij vele gelovigen een radicale overgave aan de liefde van Jezus zien bewijzen waardoor zij een getuigenis tot de natiën zullen worden: ‘En zij hebben hem (de duivel) overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.’ (Op. 12:11).

Tien keer beter!

Het resultaat was dat God Daniël gunst gaf om te komen met praktische oplossingen: ‘God gaf Daniël genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen. Want het hoofd van de hovelingen zei tegen Daniël: Ik ben bevreesd voor mijn heer de koning, die uw eten en uw drinken heeft vastgesteld. Want waarom zou hij zien dat uw gezichten er slechter uitzien dan die van de andere jongemannen van uw groep? U zou bij de koning mijn hoofd met schuld beladen. Toen zei Daniël tegen de kamerheer die het hoofd van de hovelingen had aangesteld over Daniël, Hananja, Misaël en Azarja: Stel uw dienaren toch tien dagen op de proef, en laat men ons plantaardig voedsel geven, zodat wij dat eten, en water, zodat we dat drinken. En laat dan in uw tegenwoordigheid ons uiterlijk en het uiterlijk van de andere jongemannen, die de gerechten van de koning eten, bezien worden, en doe dan met uw dienaren naar wat u ziet. Hij luisterde naar hen in deze zaak. Tien dagen stelde hij hen op de proef. Aan het einde van die tien dagen zag men dat hun uiterlijk knapper was, en zagen zij er gezonder uit dan al de jonge mannen die van de gerechten van de koning aten.’ (Dan. 1:9-15).

God gaf Daniël en zijn vrienden niet alleen gunst, maar ook wijsheid en inzicht die hun tienmaal beter deed worden dan alle anderen om zich heen: ‘De koning sprak met hen. Maar onder hen allen werd niemand gevonden als Daniël, Hananja, Misaël en Azarja. Zij traden in dienst van de koning. In alle zaken waar het aankomt op een wijs inzicht, waarover de koning hen ondervroeg, vond hij hen tienmaal beter dan alle magiërs en bezweerders die er in heel zijn koninkrijk waren.’ (Dan. 1:18-20).

God is bezig om precies hetzelfde in het heden te doen. Degenen die het koninkrijksdenken omarmen zullen ideeën vanuit de hemel ontvangen. Deze zullen een bovennatuurlijke graad van wijsheid bevatten zodat wij in staat zullen zijn om met oplossingen te komen die vele malen beter zijn dan de ideeën van mensen die niet de Geest van God hebben.

In 2015 zal God Zijn glorie en Zijn veelkleurige wijsheid tentoonstellen door blauwdrukken voor (maatschappelijke) transformatie te geven met als doel dat de wereld zal weten dat Hij leeft en dat Hij met ons begaan is. Dit jaar zullen er blauwdrukken worden gegeven in het bijzonder voor de overheid, business en economie, en technologie. God blijft de woorden herhalen: ‘Informatie die met de snelheid van het licht beweegt.’ Deze technologie bestaat nog niet maar wanneer het doorbreekt zal het de economie en hoe wij met elkaar communiceren grondig veranderen.

Snel overgangen en nieuwe roepingen

In 2015 zullen sommige mensen verrassend en snel wisselingen van carrier maken. Dit zal in het bijzonder gelden voor mensen die altijd dachten dat ze ‘fulltime in dienst bij de Here’ zouden blijven werken. God zal sommige van deze vragen om te gaan werken in de politiek, business, de media, etc. Dit zal het gevolg zijn van de vooruitgaande beweging van het koninkrijk van God op de aarde.

De kracht van God op Europa

Terwijl ik bezig was met het voorbereiden van dit woord gaf God mij een droom. In de droom was ik aanwezig in een enorm stadion voor een opwekkingsdienst. Het stadion was veel groter dan iets dat bestaat in de werkelijkheid en ik kon de andere kant niet zien. Het was vol met mensen vanuit alle landen en van alle rassen. Verschillende uitvoeringen die met opwekking te maken hadden waren aan het plaatsvinden op de verschillende podia.

De mensen in het deel van het stadion waar ik zat kwamen uit Europa. Wij zaten bovenaan en het was soms moeilijk te zien wat er gebeurde op de verschillende podia. Dicht bij mij zat een vrouw met wat leek een baby te zijn in haar armen. Het was een jongetje met blonde haren. Een bovennatuurlijk licht vanuit de hemel scheen op hem en je kon voelen hoeveel compassie en liefde God voor hem had. Het was bijna overweldigend. De vrouw legde uit dat haar kind geen baby was, maar een jongen. Zijn ruggengraat was zo misvormd dat hij alleen maar kon opgevouwen in haar armen kon liggen. Hij had genezing heel hard nodig.

Ik legde mijn handen op haar zoon en begon genezing uit te spreken. Anderen in onze deel van het stadion hadden ook het licht gezien en kwamen om ons heen staan om mee te bidden voor de jongen. Terwijl we aan het bidden waren kwam er kracht vanuit de hemel op het kind. Zijn benen werden meteen recht en zijn bovenlichaam ook. Ik nam het kind uit de armen van zijn moeder en zette hem op zijn benen. Hij leek te groeien terwijl wij keken. De droom eindigt met de kracht van God nog op hem terwijl hij probeerde zijn nek, schouders en hoofd recht te krijgen.

2015 zal een jaar zijn waarin de kracht van God zal beginnen de Gemeente in Europa te genezen. Voor lange tijd hebben wij een krachtloos, kreupel en bijna onherkenbare Gemeente gekend. Maar God is nog niet klaar met Zijn Gemeente.

Dit jaar zullen wij wonderen en tekenen zien plaatsvinden in gemeentes uit verschillende denominaties. Deze manifestatie van de bovennatuurlijke kracht van God zal het geloof in de God van de Gemeente van Jezus Christus herstellen. Opnieuw zullen wij beginnen te geloven dat God in staat is om te doen wat Hij zegt. Deze uitstorting van bovennatuurlijke kracht zal ook voor een versnelling zorgen in het groeien tot volwassenheid van de gelovigen. De eenheid tussen denominaties en netwerken zal toenemen en wij zullen gaan beseffen dat wij elkaar nodig hebben. Ook zullen wij beginnen in groter aantallen gaan opstaan en handelen in de gedelegeerde autoriteit die God ons gegeven heeft voor het discipelen van onze natiën. Dit proces zal een aantal jaren doorgaan.

Schudden

In 2015 zal het licht op de aarde te vinden zijn samen met grote duisternis. Wij zullen moeten oppassen met waar we ons blik op richten. 2015 zal een jaar zijn met meerdere dramatische gebeurtenissen die ons zullen proberen op te schudden en ons geloof te doen wankelen. Er zullen moeilijke tijden zijn en nog meer mensen zullen sterven, ook ter wille van hun geloof. Maar nergens in de bijbel staat er geschreven dat wij ons moeten richten op deze negatieve gebeurtenissen. In plaats daarvan worden wij herhaaldelijk opgeroepen om onze ogen op Jezus te richten: ‘Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo’n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God.’ (Heb. 12:1-2).

Een belangrijke strategie voor individuele gelovigen dit jaar is om diepe intimiteit met de Here te kweken en Hem te leren te vertrouwen en te gehoorzamen in alles. Aanbidding zal hier een belangrijk rol in spelen: ‘Ik zal de HEERE te allen tijde loven. Zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn…. Ik heb de HEERE gezocht en Hij heeft mij geantwoord, en mij gered uit al wat ik vrees.’ (Ps. 34:2, 5).

2014, Het jaar van geopende deuren

Winden van verandering zijn aan het waaien over de aarde. Dit is zichtbaar in zowel de natuur als in de geestelijke dimensie. Gewelddadige winden zijn bezig om het oude tijdperk weg te blazen en het nieuwe tijdperk te doen aanbreken: En Hij die op de troon zit, zei: ‘Zie, Ik maak alle dingen nieuw.’ (Op. 21:5). Nieuwe leiders zijn aan het opstaan en meerdere zullen in 2014 worden verkozen en/of aangesteld. Politieke en religieuze structuren zijn aan het veranderen. Terwijl dit gebeurt gaan er deuren open in de hemelse gewesten. lees meer »»

Een tien jaar transformatie plan voor Europa

Het klimaat in de landen voorbereiden op blijvende opwekking en transformatie

Door de Bijbel heen zien wij dat God instructies geeft aan het volk van Israël over hoe zij de overwinning over hun vijanden konden behalen door profetische openbaring (Jozua 6: 2-5; 2 Kronieken 20: 15-17; 2 Samuël 5: 23 -25). Vandaag de dag zijn wij ook verwikkeld in een strijd; niet alleen voor onze eigen persoonlijke bestemmingen, maar ook voor de bestemming van Europa en van ons land. Wij hebben het weer nodig om Gods openbaring te ontvangen omtrent het geestelijk klimaat, omtrent gebieden, strategieën en timing. lees meer »»